Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvíjajme a podporujme profesionálny rast praxou v zahraničí
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008849
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:31125 €
Sumár projektu:ompetencie absolventov našej školy v študijnom odbore zdravotnícky asistent sú zamerané na poskytovanie základnej ošetrovateľskej starostlivosti, aktívnejspoluprácesčlenmi zdravotníckeho tímu v diagnostickom a liečebnom procese, a na vykonávanie administratívnej práce a vedenie dokumentácie. V študijnom odbore masér na preukázanie praktických zručností priklasickej,reflexnej masáži, manuálnej lymfodrenáži a liečebných procedúrach v nemocničných a sociálnych zariadeniach. Podmienkou ukončenia štúdia je absolvovanie mesačnej odbornej praxe v 3. ročníku v trvaní 4 týždňov.Projekt je zameraný na odbornú stáž s účasťou 32 žiakov tretieho ročníka odboroch zdravotnícky asistent a masér , ktorí budú vykonávať súvislú odbornú prax v zdravotníckom zariadení vo vybranom štáteEÚ. Cieľom projektu je podporiť rozvoj a uplatnenie nadobudnutých odborných a komunikačných zručností v zmenených podmienkach, zlepšiť kvalitu a prístup k odbornej príprave a rozvíjať profesionálny obzor.Hlavným zameraním projektu je zvýšiť záujem o štúdium v týchto odboroch. Zvýšiť úroveňodborných a praktických zručností a zdokonalenie sa v cudzom jazyku. Zároveň chceme umožniť žiakom, aby svoje nadobudnuté vedomosti, zručnosti a získané skúsenosti využili pri uplatňovaní rôznych metód ošetrovateľskej starostlivosti, priklasickej,reflexnej masáži, manuálnej lymfodrenáži a liečebných procedúrach v nemocničnomzariadení v Českej republike. očas stáže máme možnosťporovnať systém poskytovania základnej ošetrovateľskej starostlivosti aaplikovanie praktických zručností priklasickej,reflexnej masáži, manuálnej lymfodrenáži za aktívnej účasti našich žiakov - zdravotníckych asistentova masérov s postupmiv zdravotníckom zariadení partnerskejkrajiny. Účastníci stáže získajúrozhľad o možnostiach uplatneniana trhu práce vinách EÚ, a tým sú motivovaní k celoživotnému vzdelávaniu.Keďže sme región s vysokou mierou nezamestnanosti aj realizáciou tohto projektu chceme rozšíriť možnosti zamestnania v rámci odboru vinách EÚ. Žiaci prostredníctvom získaných odborných skúseností a jazykových zručností rozšíria si možnosť uplatnenia sa na trhu práce. Nové prostredie rozvíja u nich schopnosť prispôsobenia sa na organizačné, znalostné, jazykové potreby v jednotlivých krajinácha zdravotníckych zariadeniach. Naučia sa aktívne spolupracovať v zdravotníckom tíme pri terapeutických, diagnostických úkonoch, predchádzať imobilizačnému syndrómu prevenciou,priklasickej,reflexnej masáži, manuálnej lymfodrenážia spolupracovaťs fyzioterapeutom. Nadobudnú zručnosti pri administratívnych činnostiach používaných prostredníctvom nemocničného informačného systému.Zároveň sa im ponúka možnosť začleniť sa do kultúrneho a sociálneho prostredia v danom štáte. Partnerská nemocnica sa taktiež môže presvedčiť o kvalite vyučovania a prípravy zdravotníkov na Slovensku.Mobilita sa uskutoční:od8 . 6. 2015 do 19. 6. 2015/ 16 žiakov + sprevádzajúca osoba /Partnerská organizácia :1. Karlovarská krajská nemocnice a.s.K hlavným aktivitám projektu patrí :1. preštudovanie príručiek programu Erasmus plus, 2. komunikácia s partnerskými organizáciami,3. naplánovanie pracovných programov účastníkov tak, aby prispeli k rozvoju ich odborných schopností a zručností, 4. výber stážistov podľa vopred určených kritérií, 5. realizovanie jazykovej, odbornej a kultúrnej prípravy,6. realizovanie naplánovaných stáží, spolupráca s mentormi,7. vyhodnotenie stáží a výsledkov projektu,8. monitorovanie priebehu projektu a diseminácia výsledkov projektu.Opis výsledkov projektu:a) úspešná realizáciastáže pre 16 žiakov v študijnom odbore zdravotnícky asistent a masér, zhodnotená certifikátom Europass mobility, b) zvýšenie profesijného obzoru, získavanie nových pracovných skúsenosti v pre nich neznámych zariadeniach v krajinách EU zvýšia sa u nich odborné vedomosti a praktické zručnosti, čím zvyšujemekvalitu prípravy zdravotníckeho asistenta a masérav SR, c) rozvoj jazykových spôsobilosti- porozumenie bežnej odbornej terminológii a pracovnýmpokynom, komunikácia s klientmi/ pacientmi, čo môže viesťaj k motivácií štúdia cudzieho jazyka,d) motivovanie žiakovpre dôslednejšiu všeobecnú a odbornú prípravu počas edukačného procesu, keďže projektu sa zúčastnia žiaci podľa vopred stanovených kritérií vyplývajúcich z učebných výsledkov žiakov,e) nadviazanie spolupráce s nemocničným zariadením v krajinách EU,f)prezentovanie výsledkov projektu.Predpokladané dopady projektu:a, skvalitnenie kompetenciíabsolventov našej školy, b, zvýšenie informovanosti o vzdelávacom systéme zdravotníckych škôlSR v štátoch EÚ,c, modernizáciouzvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v odbornej prípravežiakov učiacich sa na Slovensku a tým sa zviditeľniťd, rozšírenie profesijného obzorunadobudnutím praktických odborných zručností v zahraničí.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
Prešov