Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitné odborné vzdelanie - záruka úspechu na európskom trhu práce
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008870
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15470 €
Sumár projektu:Projekt je zameraný na odborné vzdelávanie žiakov SPŠ Komárno odborov elektrotechnika, strojárstvo, technické a informatické služby v strojárstve. Cieľom projektu je v záujme kvalitnej odbornej prípravy zabezpečiť žiakompodmienky v skutočnom pracovnom prostredí renomovaných firiem pôsobiacich na medzinárodnom trhu práce. Komunikačným jazykom bude maďarský jazyk a anglický jazyk. Mobilita sa uskutoční od 14.09.2015 do 25.09.2015 v Budapešti,zúčastní sa jej 1 sprievodná osoba (učiteľ) a 10 vybratých žiakov.6 žiakov z odboru elektrotechnika sa bude oboznamovať s novými technickými prostriedkami PLC obvodov. Budú montovať, programovať a diagnostikovať riadiace systémy vytvorené na báze PLC techniky,zaoberať sa montážou, programovaním a uvedením do prevádzky zobrazovacej informačnej tabule autobusu. Ako výsledok projektu očakávame zosúladenie teoretických a praktických vedomostí, zveľadenie zručností v oblasti programovania a diagnostikovania elektronických systémov. 4 žiaci z odboru strojárstvo a technické a informatické služby v strojárstve vykonajúprax vo firme C3D Engineering Consultand Ltd. Absolvujú intenzívny kurz zameraný na využitie 3D systému CREO. Získané vedomosti budú využívať pri 3D modelovaní jednoduchých súčiastok a zostavných modelov a tvorbe výkresovej dokumentácie z 3D modelov. Očakávaným výsledkom projektu je zlepšenie konštruktérskych zručností študentov v 3D modelovaní,overenie a prepojenie teoretických vedomostí v praxi, získanie zručností pritvorbe dokumentácie strojárskych návrhov. S každým účastníkom uzavrie vysielajúca organizácia Dohodu o vzdelávaní, v ktorej budú zakotvené vzdelávacie výstupy a špecifikované kritériá hodnotenia nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií, program stáže, spôsob monitorovania a mentorovania a spôsob validácie.Hosťujúcimi organizáciami sú firmy evopro systems engineering Ltd. a C3D Engineering Consultand Ltd . Vysielajúca organizácia uzatvorila s oboma hosťujúcimi organizáciami Memorandum o porozumení, ktoré definuje zmluvné podmienky projektových partnerov, manažment projektu, spôsob spolupráce a komunikácie, kritériá hodnotenia.Počas dvoch týždňov budú účastníci zaradení na pracovné miesto, úlohy budú vykonávať pod dozorom mentora, ktorý bude sledovať ich napredovanie. V závere projektu absolvujú test, hosťujúca organizácia písomne ohodnotí každého účastníka a úspešným absolventom bude vystavený Certifikát o absolvovaní praxe v zahraničí. Vysielajúca organizácia posúdi dosiahnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie každého účastníka, na základe hodnotenia hosťujúcej organizácieklasifikuje žiaka známkou a uzná mu prax ako povinnú časť výučby. Zabezpečí vystavenie Europasu. Očakávame, že absolvovaním odbornej praxe v zahraničí sa zvýši úspešnosť v prípade uchádzania sa o zamestnanie na domácom i zahraničnom trhu práce. Kvalifikovaní odborníci sa stávajú garantom regionálneho rozvoja s možnosťou úspešného uplatnenia sa v malopodnikateľských sférach. Prínosom pre školu je fakt, že škola si naďalej udrží vysoký kredit a možnosť zúčastniť sa odbornej praxe v zahraničí výrazne ovplyvní rozhodnutie žiakov ZŠ študovať na našej škole.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola-Ipari Szakközépiskola, Petöfiho 2, 945 50 Komárno
Komarno