Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitné vzdelanie- Inšpirácia Európy
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-034915
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13520 €
Sumár projektu:Naše gymnázium navštevuje 713 žiakov z celého Nitrianskeho kraja a pracuje tu 71 zamestnancov. Už dlhé roky patríme medzi najkvalitnejšie školy v kraji a to najmä preto, že sa snažíme predovšetkým pedagógov motivovať a podporovať v kontinuálnom vzdelávaní, hladaní nových metód a inovatívnych prístupov vo vyučovaní a sústavnom zvyšovaní ich kompetencií a znalostí. Projekt mobilít pedagogických pracovníkov prispieva značnou mierou nielen k plneniu spomenutých cieľov, ale tiež zatraktívňuje toto povolanie v očiach učiteľov a tiež verejnosti. V rámci tohto projektu plánuje vycestovať do Spojeného Kráľovstva, Írska a Španielska päť učiteliek, ktoré vyučujú cudzie jazyky- anglický a španielsky a tiež predmety ako matematika, chémia a občianska náuka v anglickom jazyku alebo špecifické predmety pre bilingválnych študentov. Všetky účastníčky vyučujú značný počet hodín v bilingválnej sekcii gymnázia, kde žiaci v maturitnom ročníku dosahujú úroveň anglického jazyka C1. Vybrané učiteľky sa plánujú zúčastniť kurzov metodiky CLIL a kurzov na zvyšovanie jazykovej úrovne. Všetky spomínané kuzy sú vedené odborníkmi v oblasti metodiky a vyučovania jazykov. Celý projekt je sledovaný koordinátorkou, ktorá v úzkej spolupráci s vedením školy a vedúcimi predmetových komisíí, vyberala účastníčky mobilít a týmto poskytuje podporu počas všetkých fáz projektu. Predpokladané výsledky: -zvýšenie jazykovej úrovne pedagógov, -aktívne používanie osvojených kreatívnych metód vo vyučovacom procese pôsobiace na motiváciu študentov dosahovať lepšie štúdijné výsledky, -vytvorenie siete medzinárodných kontaktov, -posilnenie osobnosti a sebavedomia pedagóga v rámci jeho profesionálneho rozvoja, -príprava autentických prezentácií a materiálov pre kolegov a študentov, -modernizácia vyučovania, -senzibilizácia pre multikultúrnu spoločnosť. Z dlhodobého hľadiska bude projekt prínosom hlavne pre študentov, ktorí budú mať možnosť učiť sa od profesionálne a jazykovo zdatnejších pedagógov, prehlbovať si jazykové znalosti v kreatívnom procese a tým sa im znásobia možnosti uplatnenia sa v ďalšom štúdiu alebo zamestnaní v rámci celej Európy. Očakáva sa tiež, že zúčastnené osoby prinesú poznatky o organizácii vyučovania v hostiteľských krajinách a tak prispejú k modernizácii systému gymnázia. Vytvorenie siete osobných medzinárodných kontaktov umožní škole v budúcnosti ľahší výber partnerov pre spoluprácu na projektoch EU.
Koordinátor:Gymnázium
Nitra