Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otvorme dvere angličtine
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035026
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4610 €
Sumár projektu:Projekt " Otvorme dvere angličtine" má za cieľ získať množstvo mimoučebnicových poznatkov, projekt výrazne podporí interkultúrne učenie sa v mnohých predmetoch prvky CLIL projektu zapracovať do tematických výchovno-vzdelávacích plánov iných nejazykových predmetov. Pridanou hodnotou je pobyt v zahraničí, ktorý učiteľov pozitívne motivuje k zdokonaľovaniu jazykových zručností pre bežnú i odbornú komunikáciu. Pre ich osobnostný i kariérny rast je nesmierne dôležité overenie teoretických poznatkov v praktickej komunikácii, porovnať kurzy v zahraničí a na Slovensku. Možnosť využiť a získať nové kontakty a obohatiť svoju prácu o nové kreatívne a inovatívne nápady ako oživiť svoju triedu a urobiť ju viac interaktívnou. V praxi si absolvovaním kurzu : "2 weeks: Intensive English Course and CLIL for Teachers" overia ovládanie cudzieho jazyka ako primárnu potrebu a nevyhnutnosť. So svojimi skúsenosťami sa radi podelia so svojimi kolegami, rodičmi, ktorí budú mať motiváciu zapojiť sa do podobných projektov v budúcnosti. Na kurz by sme radi poslali štyroch učiteľov: 1.) učiteľka AJ na 1. stupni ZŠ 2.) učiteľka AJ na 2. stupni ZŠ Vyučujúcich by sme radi poslali do Írska (do mesta Dublin ) do Europass Teacher Academy, kde by mali absolvovať 2-týždňový kurz: "2 weeks: Intensive English Course and CLIL for Teachers" . Z profilu školy vyplýva, že má dlhodobé skúsenosti s poskytovaním rôznych kurzov pre študentov rôznych vekových kategórii a jazykových schopností, ktorí sa rozhodli študovať anglický jazyk pre rôzne dôvody. Problémy a potreby: - učitelia potrebujú každodenný kontakt s anglickým jazykom, potrebujú sa vyjadrovať v bežných situáciách, potrebujú si rozvíjať svoju odbornú slovnú zásobu - učitelia potrebujú vidieť a porovnať priebeh kurzov v zahraničí a porovnať ich s priebehom kurzov na Slovensku - učitelia potrebujú získať nové, kreatívne nápady a inovatívne postupy ako vyučovať predmety metódou CLIL - učitelia potrebujú získať vedomosti ako zintenzívniť a oživiť svoju triedu Hlavné ciele: - zlepšiť jazykové kompetencie účastníkov kurzu v každodennej, ale aj odbornej komunikácii - získať množstvo mimoučebnicových poznatkov, čo výrazne podporí interkultúrne učenie sa v mnohých predmetoch prvky CLIL projektu sa môžu zapracovať do tematických výchovno-vzdelávacích plánov iných nejazykových predmetov - posilnenie spolupráce učiteľov školy,medzipredmetovej komunikácie, medzipredmetové vzťahy - získať nové strategické partnerstvá pre e-Twinning Účasť na tomto projekte je vítanou príležitosťou pre zviditeľnenie ZŠ s MŠ Tovarné a zlepšenie jej postavenia v stále náročnejšom konkurenčnom prostredí. Je potrebné posúvať hranice a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v rámci Európskej únie. Aj keď má naša škola regionálny charakter , jej zámer je globálny. Pri vzdelávaní postupujeme strategicky s ohľadom na potreby trhu. V snahe uľahčiť možnosť uplatnenia po skončení školy podporujeme v našich žiakoch samostatnosť a zodpovednosť za svoju budúcnosť. Toto všetko chceme dosiahnuť účasťou našich učiteľov na zahraničnom kurze, ktorý ich obohatí a našich učitelia to spätne uplatnia na našich žiakoch.
Koordinátor:ZŠ s MŠ Tovarne
Tovarné