Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Každý môže byť úspešný
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035058
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Tento projekt chcem realizovať, aby som zvýšila úroveň výsledkov vzdelávania v mobilitách,zlepšila zručnosti a kompetencie žiakov v predmetoch, v ktorých dosahujú slabé výsledky , pretože sú žiakmi, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby som mohla rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolupracovať s kolegami z iných krajín. Projekt podporí výmenu osvedčených postupov pri vyučovaní a testovanie inovatívnych prístupov. Kurzu sa zúčastním ako riaditeľka školy a zároveň učiteľka s aprobáciou - učiteľstvo pre 1.-4. ročník základnej školy . Vybrala som si tento kurz preto, lebo sa v ňom budú propagovať témy, s ktorými som v dennodennom styku a presne túto oblasť v škole by som chcela zlepšiť a inovovať- práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, s poruchami správania, inováciou vyučovacích metód. Kurz bude v češtine, takže jazyková blízkosť mi umožní konverzovať a vymieňať si skúsenosti v danej problematike aj na neformálnych stretnutiach. Náplňou kurzu je päť tém : -žiak s potrebou podporných opatrení z dôvodu zdravotného znevýhodnenia v bežnej triede -poruchy správania, agresívne prejavy správania sa detí a mládeže - žiak s poruchou autistického spektra na bežnej základnej škole - najlepšie nápady v prvouke - začíname s CLIL Kurz podporí spoluprácu so zahraničnými partnermi, prinesie nové poznatky zo zahraničia a tým umožní zvýšiť úroveň vedomostí žiakov, úroveň a prestíž našej školy nielen v obci, ale aj v okolí.
Koordinátor:Základná škola - Alapiskola, Hlavna 9/5, Rapovce
Rapovce