Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školiace kurzy pre učiteľov
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035067
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu:Hlavné ciele: 1. Zlepšenie komunikačných zručností učiteľov v anglickom jazyku. 2. Osvojenie si nových efektívnych vyučovacích metód a postupov. 3. Nadobudnutie nových poznatkov o prístupe k žiakom vyžadujúcich zvýšenú starostlivosť. Cieľová skupina: 2 učiteľky so špecializáciou na vyučovanie žiakov s autizmom a Aspergerovym syndrómom, vyučujúce anglický jazyk na prvom a druhom stupni, matematiku, hudobnú výchovu, informatiku a informatickú výchovu. Obe majú záujem o medzinárodnú spoluprácu a zdokonaľovanie sa v odbore. Realizácia: Spojené kráľovstvo, Pilgrim Canterbury, 2 týždne, termín: 9. júl – 22.júl 2017 Potreby: Projekt reaguje na potrebu zvyšovať kvalitu vyučovania anglického jazyka u žiakov s autizmom bez mentálneho postihnutia a žiakov s Aspergerovym syndrómom. Preto je dôležité umožniť našim učiteľom sústavne rásť po jazykovej stránke v rámci celoživotného vzdelávania. Zároveň je potrebné si zvyšovať svoju spôsobilosť v oblasti vzdelávania žiakov, ktorí vyžadujú zvýšenú starostlivosť a ťažšie sa vzdelávajú.
Koordinátor:Základná škola pre žiakov s autizmom
Bratislava