Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projektový management európskych školských projektov v rámci Programu celoživotného vzdelávania
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035077
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:V súčasnej dobe sa výrazne zmenili podmienky na európskom a regionálnom trhu práce, na čo musí naša škola zareagovať. Je dôležité pripraviť našich žiakov na tieto zmeny, aby mali zručnosti a kompetencie, ktoré potrebujú pre európsky trh práce. To si vyžaduje nové spôsoby a metódy vo vyučovaní. Jedným z nových spôsobov vyučovania je zaradenie medzinárodných projektov do vyučovania. K tomu ale škola potrebuje učiteľov so zručnosťami riadenia projektov a medzikultúrne zručnosti. Vďaka vzdelávacím kurzom a školeniam o projektovom manažmente je to možné. Prínosom je aj skutočnosť, že naši učitelia strávia týždeň s kolegami z iných krajín a nielen na seminároch, ale počas celého týždňa majú možnosť s nimi komunikovať a interkultúrne sa vzdelávať. Okrem toho majú príležitosť prostredníctvom európskeho výcviku stretnúť sa s potenciálnymi partnermi a plánovať spoločné projekty (výmenu žiakov alebo elektronické partnerstvo) . Cieľom projektu je zlepšiť medzikultúrne zručnosti a zručnosti riadenia projektov v pedagogickom zbore. V úvode sú vyškolení len niekoľkí kolegovia, ktorí potom pôsobia vo funkcii multiplikátorov a sprostredkujú svoje poznatky ostatným. Z našej školy budú vyškolené 2 učiteľky. Zúčastnené učiteľky sú pripravené absolvovať školenie v zahraničí, majú dostatočné jazykové znalosti a sú pripravené na šírenie európskej myšlienky v škole. Zúčastnia sa na vzdelávacom kurze Projektový manažment európskych školských výmenných projektov, školských projektov a projektov vzdelávania dospelých v rámci Programu celoživotného vzdelávania (Ako organizovať školské výmenné projekty, školské projekty ) v Portugalsku. Školenie trvá jeden týždeň. Po absolvovaní kurzu budú dostatočne kompetentné, aby vzdelávali ostatných kolegov. Vzdelávanie bude implementované aj do vzdelávacieho programu školy. Pre žiakov je totiž medzikultúrna kompetencia tiež veľmi dôležitá. Zmenou vyučovacích metód a novými prístupmi k témam sa stále viac budeme približovať k Európe. Skúsenosti zahraničných kolegov s realizovnými projektmi, ktoré budú súčasťou seminára, budú veľmi motiváčné pre interkultúrne vzdelávanie a interkultúrnu spoluprácu. V našej škole sa chceme čoraz intenzívnejšie venovať európskym otázkam, a preto nadobúdajú medzikultúrne, jazykové a sociálne zručnosti stále viac na dôležitosti. Všetci chceme našich absolventov dobre pripraviť na požiadavky európskeho trhu práce. Preto očakávame, že tento projekt a účasť našich kolegýň na ňom v Portugalsku bude mať pozitívny dopad na našu školu v tom smere, že sa u nás na škole intenzívne rozbehne projektová činnosť – získame nové kontakty so školami zo zahraničia, s ktorými môžeme odštartovať zaujímavé projekty pre našich žiakov.
Koordinátor:Gymnázium
Košice