Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projektový manažment pre medzinárodné stáže
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035092
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:V školskej organizácii je v súčasnosti nevyhnutné mať ľudí s kompetenciami týkajúcimi sa európskeho projektového manažmentu. Vzhľadom na aktuálne zmeny v Európskej únii, na migračnú vlnu ľudí z rozličných štátov, na pribúdajúcich žiakov zo zmiešaných rodín, je potrebné školiť pedagógov v oblasti medzinárodnej spolupráce. Projekty ponúkajú kurzy na získanie medzinárodných, medzikultúrnych, jazykových a rozšírených sociálnych kompetencií v európskom rámci. Účastníci získajú nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti, ako skvalitniť výchovno-vzdelávací proces vo svojej organizácii, a to prostredníctvom medzinárodných projektov. Ich manažovanie si vyžaduje schopnosti, ktoré sa najlepšie nadobúdajú v zahraničí na medzinárodných podujatiach. Tam je možnosť stretávania sa a výmeny skúseností kolegov z rozličných štátov, ich účasťou na rozličných podujatiach v tímovej práci. Výsledkom ich stretnutia a vzdelávania môžu byť kvalitné projektové zámery, ktoré v konečnom dôsledku podporia rozvoj žiadaných kompetencií nielen u učiteľov ale následne aj u žiakov. Kurzy v Porte a v Londýne túto možnosť ponúkajú v plnom rozsahu. Po absolvovaní týchto kurzov sa očakáva od účastníkov, aby priniesli do svojej domovskej organizácie nové inšpirácie, konkrétne metódy, formy a kontakty na zlepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby sa zo školy stávala stredná odborná škola s európskou pridanou hodnotou, ktorej absolventi budú mať široké uplatnenie na európskom pracovnom trhu.
Koordinátor:Technická akadémia
Spišská Nová Ves