Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderná doba - moderná škola
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035116
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Cieľom nášho projektu je vytvoriť stabilizovaný tím pracovníkov, ktorý sa stotožní s humanistickými a tvorivými zásadami výchovy a vzdelávania a realizáciou projektu ESF zavedie do vyučovacieho procesu nové prvky modernizácie a inovácie . Zúčastnení budú všetci pedagogickí pracovníci školy: 3 učitelia a 2 vychovávateľky. Aktivity, prednášky: Žiak s potrebou podporných opatrení z dôvodu zdravotného znevýhodnenia v bežnej škole. Poruchy chovania, agresívne prejavy, nevhodné správanie u detí Najlepšie nápady do prvouky Začíname s CLIL. Metodológia: Riaditeľka absolvuje kurz v Olomouci, po skončení kurzu do 30 dní zorganizuje pre všetkých pedagógov školy metodický deň, na ktorom oboznámi učiteľov s obsahom a výstupmi kurzu. Následne na stretnutiach metodického združenia si budú vymieňať skúsenosti používania nových metód a poznatkov vo vyučovaní. Od projektu očakávame zvýšenie kvality vyučovania, ktoré nám pomôžu splniť dlhodobé aj krátkodobé ciele školy.
Koordinátor:Základná škola
Mučín