Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie úrovne kvality výučby cudzieho jazyka na škole vzdelávaním učiteľov na medzinárodnej úrovni
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035166
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5445 €
Sumár projektu:Projekt „Zvyšovanie úrovne kvality výučby cudzieho jazyka na škole vzdelávaním učiteľov na medzinárodnej úrovni“ je vypracovaný v spolupráci s ADC College so sídlom v Londýne. Prostredníctvom tohto projektu chceme umožniť našim pedagogickým zamestnancom zúčastniť sa na vzdelávacom kurze v zahraničí, spoznať nové formy a obsahy vzdelávania a taktiež cez ostatných účastníkov kurzu nahliadnuť do školského vzdelávacieho systému iných európskych krajín. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť úroveň vyučovania cudzieho jazyka na škole prostredníctvom profesionálneho vzdelávania učiteľov na medzinárodnej úrovni a postupné začleňovať nové poznatky do nášho školského vzdelávacieho programu. Učitelia absolvovaním mobility získajú prehľad o rôznych metódach a formách pri vyučovaní jazykových zručností nielen od lektorov kurzu, ale aj od ostatných účastníkov, učiteľov z iných krajín. Nadviažu s nimi kontakty a aj po skončení mobility zostanú v spojení. Overene praktické rady si budú vzájomne vymieňať. Zároveň účasťou na mobilite v zahraničí si zlepšia svoje jazykovo komunikačné zručnosti a budú tak napredovať v profesií učiteľa anglického jazyka. Návštevou kultúrnych a historických pamiatok Londýna získajú lepší prehľad o tom, čo reálne vyučujú na hodinách cudzieho jazyka. Medzi hlavné aktivity, ktoré plánujeme zrealizovať v rámci projektu, patria návšteva vzdelávacieho kurzu s cieľom nadobudnúť čo najväčšie množstvo nových informácií a zároveň nadviazanie kontaktov s lektormi a ostatnými účastníkmi kurzu z iných krajín. Po skončení mobility bude naďalej pokračovať vzájomná spolupráca pri výmene informácií a bude dochádzať k postupnému začleňovaniu nových vedomosti do nášho školského vzdelávacieho programu. Bude sa monitorovať profesionálny rozvoj učiteľov a hlásiť spätná väzba lektorom kurzu. Pred mobilitou bude potrebné zorganizovať stretnutia s účastníkmi kurzu s cieľom oboznámiť ich s úlohami a aktivitami, ktoré sa od nich očakávajú aj v súvislosti s neskoršou nadväznosťou na šírenie výsledkov projektu. Náplňou ich sedení bude aj ujasnenie si odbornej terminológie v oblasti jazykových zručností a taktiež debaty o kultúrno-historických pamiatkach Londýna. Pomocou tohto projektu sa vytvorí partnerstvo medzinárodného charakteru, nakoľko naši účastníci mobility nadviažu kontakty s ostatnými účastníkmi vzdelávacieho kurzu a zostanú v kontakte s nimi aj po jeho skončení. Všetky podstatné informácie z kurzu, ale taktiež informácie získane od kolegov z iných krajín sa budeme snažiť využívať na našich hodinách a spestrovať tým vyučovací proces. V neposlednom rade dôležitou úlohou tohto projektu bude taktiež šírenie výsledkov po skončení mobility nielen v priestoroch našej školy ale aj mimo nej. Jednotlivé aktivity budú nasmerované na rôzne cieľové skupiny s cieľom poskytnúť im podrobné informácie o našom projekte, hlavne vzdelávacom kurze.
Koordinátor:Stredná pedagogická škola
Levoča