Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Let´s BITE - Let´s Bring Innovation and Torelance to Education"
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035182
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5830 €
Sumár projektu:Už samotný názov projektu „Let´s BITE – Let´s Bring Innovation and Tolerance to Education“ napovedá, že veľkou snahou našej školy je priniesť inovácie a toleranciu do vyučovania na škole. Vzhľadom k rastúcej diverzite nášho školského prostredia a silným globalizačným trendom na Slovensku a Európe, určili sme si za prioritu v tejto oblasti podporovať a rozvíjať vzájomnú toleranciu žiakov v škole prostredníctvom pochopenia a rešpektovania rôznych skupín v triedach a viesť ich k vzájomnému dialógu a spolupráci. Aktivity školy budú smerovať k intenzívnejšiemu uvedomeniu si zmyslu európskeho občianstva a identity, čím žiaci získajú širšie multikultúrne povedomie. Rôznymi aktivitami zvýšime informovanosť žiakov o iných kultúrach a krajinách, o hodnotách krajín EÚ, čo prispeje k ich lepšiemu etablovaniu sa na slovenskom a európskom trhu práce. Práve tieto skutočnosti nás motivovali k tomu, aby sme sa zapojili do tohto projektu. Pociťujeme potrebu rozširovať znalosti a skúsenosti pedagógov v oblasti multikultúrnej výchovy a oboznámiť ich s novými aktivizačnými metódami, ktoré umožnia aktívne zapojenie žiakov do vyučovania. Našou snahou je zakomponovanie prvkov multikultúrnej výchovy do kurikula odborných ekonomických predmetov, vypracovanie metodológie vyučovania týchto predmetov a ich zapracovanie do školského vzdelávacieho programu. Naším cieľom je tiež získať partnerov pre ďalšie projekty. Tieto aktivity v značnej miere prispejú k naplneniu cieľov našej školy. Výber účastníkov projektu bol realizovaný v októbri 2016 na pedagogickej rade, kde boli pre potreby naplnenia cieľov vybraní 6 účastníci. Spolu so zvoleným mentorom projektu, ktorý má predchádzajúce skúsenosti s prípravou a realizáciou európskych projektov, sme vybrali najlepšie kurzy a partnerov pre potreby našej školy. Účastníci si rozšíria multikultúrnu kompetenciu a uplatnia ju v medzipredmetových vzťahoch. Inovatívne a aktivizačné metódy prispejú k zlepšeniu motivácie na vyučovaní, tímovej práci, k osobnostnému rozvoju a rozvoju multikultúrnych kompetencií žiakov. Prínosom bude tiež získanie kontaktov so zahraničnými školami a inštitúciami a budúcich partnerov do projektu KA2. Pre lepšiu komunikáciu použijeme Europass. Ten poslúži na preukázanie všetkých kompetencií nadobudnutých v rámci kurzov Erasmus+. Nazdávame sa, že absolvovanie kurzov bude pridanou hodnotou k realizácii strategických cieľov našej školy. O výsledkoch budeme informovať učiteľov školy, rodičov našich žiakov a verejnosť. K tomu využijeme web stránku školy, sociálne siete, školský časopis, školskú ročenku, prezentáciu na dni otvorených dverí, nástenky v škole a články v regionálnej tlači, workshopy, semináre v metodických centrách. Účasť v tomto projekte bude veľkým prínosom k naplneniu cieľov našej školy v oblasti modernizácie a multikulturality.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola stavebná
Žilina