Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizácia nás posúva
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035204
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5530 €
Sumár projektu:Naša škola patrí medzi úspešné školy v regióne ako v oblasti jazykov, prírodných vied, matematiky tak aj športu. Disponuje kvalifikovanými učiteľmi so záujmom o kontinuálne vzdelávanie. Aj napriek tomuto faktu, stále je tu priestor pre zlepšenie. Preto sme sa rozhodli zapojiť do projektu Erasmus plus s víziou budúcej spolupráce našich učiteľov pri organizovaní mobilitných projektov v európskom meradle. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu školy modernizovaním vyučovacieho procesu z hľadiska didaktiky cudzích jazykov, upevniť a zvýšiť jej status v regióne a podporiť osobnostný rast zamestnancov - nielen účastníkov projektu. Modernizácia vo vyučovaní cudzích jazykov je v dnešnej dobe nevyhnutná. Je veľa spôsobov, ako sa to dá zrealizovať, otázne však je, či je to aj kvalitné. Žiaci základnej školy sú omnoho prístupní neformálnej stránke výučby, hre ako takej, či využívaniu príbehov. Kritériom pre správnu voľbu didaktických postupov by mala byť adekvátna jazyková úroveň, primeranosť veku a ich atraktivita. Účasť na vybraných štruktúrovaných kurzoch v zahraničí prispeje k implementácii vyučovacích metód a didaktických postupov do vyučovania, resp. do učebných osnov, čo je zároveň cieľom projektu. Účastníci projektu budú po ukončení konkrétnych kurzov aplikovať získané nové didaktické postupy vo vyučovaní, ale každý na inom stupni základnej školy. Na 1. stupni budeme obohacovať slovnú zásobu prostredníctvom krátkych príbehov, básní a hier tak, aby sme podporili spontánnosť a tvorivosť u žiakov tejto vekovej kategórie. Na 2. stupni využijeme získané vedomosti a aplikujeme okrem príbehov aj dramatizáciu. V nej sa môžu predviesť aj slabší žiaci, ale aj aktívni a nadaní žiaci. V tejto náväznosti a prepojení 1. a 2. stupňa vidíme modernizáciu vyučovania v organizácii, ktorá sa bude dlhodobo rozvíjať. Metodológia projektu, nad ktorou bude dohliadať koordinátor projektu v spolupráci s druhým účastníkom projektu, zahŕňa: - zabezpečenie mobility (rezerváciu a realizáciu kurzu, cestu, ubytovanie, poistenie a i.) - monitoring projektu a jeho disemináciu (prostredníctvom školskej web stránky, regionálnych printových médií, míting pre ostatných pedagogických zamestnancov, letáky) Prínosom tohto projektu bude okrem nadobudnutia jazykových a didaktických zručností aj nadviazanie nových kontaktov s ostatnými účastníkmi vzdelávacieho kurz. Tieto kontakty môžu byť základom pre tvorbu budúcich projektových partnerstiev. Zároveň predpokladáme spoluprácu a výmenu metodických materiálov na medzinárodnej úrovni.
Koordinátor:Základná škola Rozhanovce
Rozhanovce