Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie kvality výučby cudzieho jazyka na škole
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035216
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11150 €
Sumár projektu:Základná škola s materskou školou Ľubotín je plne organizovaná základná škola, ktorá v súčasnosti poskytuje vzdelávanie 187 žiakom zo štyroch obcí v oblasti. Naša škola je zameraná na vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka, ponúka výučbu anglického a nemeckého jazyka. Plne si uvedomujeme potrebu pripraviť žiakov pre život v modernej európskej spoločnosti, v ktorej je znalosť jazykov a tolerancia voči iným kultúram a ich hodnotovým systémom nevyhnutnosťou. Škola je otvorená novým informáciám, možnostiam a skúsenostiam, ktoré pomôžu v procese modernizácie a internacionalizácie našej inštitúcie. Hlavnými cieľmi nášho projektu Zvyšovanie kvality výučby cudzieho jazyka na škole sú: - podporovať profesionálny rozvoj pedagógov - zlepšovanie jazykových zručností manažmentu školy - rozvíjať jazykové kompetencie a kľúčové kompetencie a zručnosti pedagógov - zvyšovať kvalitu vzdelávania v oblasti výučby cudzích jazykov - priniesť nové postupy a metódy používané v európskych školách a začleniť ich do dokumentov školy a výchovno- vzdelávacieho procesu školy - realizovať dlhoročnú snahu o spoluprácu s európskymi inštitúciami - na základe kontaktov získaných účastníkmi mobilít začneme s počiatočnou fázou hľadania a nadväzovania spolupráce s európskymi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania - podporovať osobnostný rast zamestnancov - samostatnosť, učenie sa zo skúseností, otvorenosť a rešpektovanie odlišných kultúr a hodnôt - posilňovať šírenie multikultúrnych princípov vzdelávania a diverzity - zvýšiť renomé našej školy v regióne Projektu sa zúčastnia štyria pedagógovia školy. Sú to jediní pedagógovia s kvalifikáciou na výučbu cudzieho jazyka, konkrétne anglického jazyka a nemeckého jazyka, na našej škole. Preto máme v úmysle poskytnúť im kvalitné príležitosti na vzdelávanie v krajinách Európskej Únie a zabrániť ich stagnácii. Účasťou na vybraných vzdelávacích kurzoch budú mať možnosť rozvíjať svoje jazykové kompetencie, aktívne používať cudzí jazyk, zvýšiť európske povedomie a poznávať inovatívne metódy a nové postupy, ktoré im umožnia vytvárať príťažlivejšie vyučovacie hodiny a lepšie motivovať žiakov k učeniu cudzích jazykov. Získané poznatky budú po ukončení kurzov vzdelávania zapracované do školského vzdelávacieho programu a učebných osnov anglického a nemeckého jazyka. Vytvoríme propagačné materiály pre žiakov a rodičov škôl, ktoré budú informovať o projekte a šíriť myšlienku programu Erasmus+. Pre učiteľov a rodičov a žiakov našej školy pripravíme okrem prezentácie o projekte a workshopov aj možnosť zúčastniť sa otvorených hodín anglického a nemeckého jazyka s cieľom posúdiť kvalitu a motivovanosť žiakov. Pre učiteľov v regióne zorganizujeme metodický deň, na ktorom ich informujeme o získaných poznatkoch, priebehu, výsledkoch a procese plánovania projektu. Taktiež plánujeme vytvoriť učebný materiál, ktorý zverejníme na www.zborovna.sk, internetovej platforme pre učiteľov na Slovensku. Predpokladáme, že projektom budú benefitovať nielen samotní účastníci mobilít, ktorí budú rozvíjať svoje kvality, osobnostné a kvalifikačné charakteristiky. Významný dopad bude mať projekt aj na žiakov, ktorí budú po implementovaní nových získaných postupov viac motivovaný k učeniu cudzích jazykov. Naša škola získa učiteľov cudzích jazykov európskej kvality, ktorý poznajú nové metodológie a materiály pre výučbu cudzieho jazyka a prinesú nielen inováciu a skvalitnenie vyučovacieho procesu na hodinách cudzieho jazyka ale aj kontakty pre budovanie vzťahov a spolupráce s inštitúciami v zahraničí. Po ukončení projektu plánujeme ostať v kontakte so zahraničnými kolegami a získavať tak nielen učebné materiály a postupy na medzinárodnej úrovni, ale vytvárať príležitosti a partnerstvá pre strategickú spoluprácu. Veríme, že projekt posilní našu pozíciu pre získavanie príležitosti pre zapájania sa do medzinárodných projektov a spoluprácu našej školy s ďalšími európskymi inštitúciami a rovnako bude mať dlhoročný pozitívny dopad na žiakov, zamestnancov i renomé našej školy.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Lubotin
Ľubotín