Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tvorivý učiteľ = motivovaný žiak
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035220
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13550 €
Sumár projektu:Cieľom projektu mestskej školy v malom okresnom meste Krupina je posilniť kompetencie jazykových učiteľov s cieľom modernizovať a inovovať výučbu európskych jazykov na škole. Posilniť zručnosti každého učiteľa v oblasti manažovania správania, zlepšiť komunikačné zručnosti pedagógov v oblasti riešenia konfliktov, eliminovanie vyrušovania počas vyučovacích hodín, posilniť nástroje odhaľujúce a eliminujúce šikanu. Posilniť postavenie učiteľa, nastaviť transformáciu žiackeho vnímania učiteľa ako nepriateľa na priateľa a nasledovaniahodný vzor. Účastníkmi projektu sú učitelia cudzích jazykov, dvaja na prvom stupni a traja na druhom stupni základnej školy a učiteľka náboženstva v kombinácii s matematikou. Potrebovali by zlepšiť svoje metodické schopnosti a obohatiť vyučovacie hodiny o nové zaujímavé aktivity. Zároveň zlepšiť zvládanie detí s problémovým správaním. Účasťou na tomto projekte si zlepšia metodické, didaktické, jazykové kompetencie a rozšíria obzory o medzinárodnú skúsenosť s inými učiteľmi, skúsenosti v multikultúrnej oblasti, tolerancii k ľuďom iných národov. Témy kurzov boli vybraté na základe aktuálnych problémov. Na kurzoch si učitelia zlepšia vedomosti v oblasti kreatívnej metodiky a práce so žiakmi s problémovým správaním. Veríme, že účasť našich učiteľov na kurzoch na európskej úrovní prispeje k zvýšeniu kvality výučby na škole a problémy s nezáujmom žiakov, nedostatočnou motiváciou a zlým správaním ustúpia a naopak premenia sa na pozitívny prístup k učeniu zo strany žiakov. Cieľom je rozvoj morálno - konzervatívnych hodnôt v prístupe, rozvoj kompetencií učiteľov cudzích jazykov a náboženstva, príprava na prijímanie žiakov z migrujúcich rodín z iných krajín. Keďže základná škola kladie dôraz na šport a pripravuje budúcich profesionálnych a vrcholových športovcov, neodkladne potrebuje posilniť a inovovať oblasť vzdelávania všetkých cudzích jazykov s cieľom vzdelávať žiakov - budúcich športovcov tak, aby boli jazykovo zdatní, schopní aktívne a smelo komunikovať - dorozumievať sa európskymi jazykmi na medzinárodných stretnutiach, pretekoch. Na druhej strane posilnenie prístupov učiteľov k žiakom povedie k zlepšeniu správania, motivácie a koncentrácie na hodinách predmetov, ale taktiež bude viesť žiakov k ich osobnostnému rozvoju, rastu vytrvalosti v športe, čoho dôsledkom bude žiak, ktorý komunikuje viacerými európskymi jazykmi, je vytrvalý, húževnatý, cieľavedomý a dosahuje dobré výsledky v športových výkonoch ako aj v ostatných predmetoch. Je žiakom úspešným, pripraveným stať sa perspektívnym EU občanom, ktorý bude zodpovedne a perspektívne reprezentovať SR.
Koordinátor:Základná škola Eleny Marothy-Šoltesovej
Krupina