Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Využívanie metódy CLIL vo vyučovaní finančnej gramotnosti
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035247
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:V Základnej škole Dargovských hrdinov kladieme dôraz na zabezpečenie kvalitnej prípravy žiakov v cudzích jazykoch s dôrazom na komunikatívnosť a medzinárodnú spoluprácu a rozvoj digitálnych kompetencií. Z hľadiska potreby inovácie je pre nás dôležité plánovanie a realizácia vyučovacích hodín zahŕňajúcich metódu CLIL, rozpracovanie jednotlivých tém finančnej gramotnosti s využitím metódy CLIL a IKT, ich zrealizovanie a zapracovanie do učebných plánov matematiky a iných predmetov. Realizovaním projektu Využitie metódy CLIL vo vyučovaní finančnej gramotnosti by sme splnili naše ciele: vytvoriť výukové materiály s využitím metódy CLIL vo vyučovaní finančnej gramotnosti, ktoré by našim pedagógom zjednodušili prácu a žiakom spríjemnili a zefektívnili vyučovanie, pripraviť metodické listy a pracovné listy k jednotlivým témam finančnej gramotnosti a rozpracovať ich s využitím metódy CLIL, vytvoriť didaktické pomôcky a zbierku online zdrojov na výučbu finančnej gramotnosti, inovovať učebné plány zapracovaním metódy CLIL do tém finančnej gramotnosti vyučovacích predmetov. Zároveň vo výučbe žiakov poukázať na jazykovú rozmanitosť národov v Európe, podporiť výučbu cudzích jazykov, zlepšiť jazykové a digitálne kompetencie učiteľov a žiakov. Na realizácii projektu v trvaní 12. mesiacov bude pracovať tím siedmich učiteľov z 1. aj 2. stupňa, koordinátor a vedenie našej školy, ktorí majú záujem o technologické inovácie, interkultúrnu komunikáciu, sú otvorení realizácii eTwinningových projektov a medzinárodnej spolupráci. Počas realizácie projektu absolvujú školenie Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet v Humennom, zrealizujú eTvinningový projekt Hospodárenie v rodine zameraný na tému CLIL a finančná gramotnosť. Projekt budú prezentovať počas októbrových týždňov eTwinning 2018, počas ktorého pripravia rôzne aktivity, týkajúce sa témy projektu. Absolvujú päť kurzov, prvý kurz pod názvom Primary CLIL Teacher Training Courses v Oxforde v Anglicku, druhý Matematická a finanční gramotnost s využitím ICT v Českej republike, tretí eAssessment: Assessment of/for learning with digital tools v Portugalsku, štvrtý pod názvom Designing CLIL – Content Integrated Language Learning sa uskutoční v Grécku a piaty Teaching English - Motivating Learners and Preparing for CLIL sa uskutoční v Taliansku. Účastníci budú zaznamenávať celý priebeh a výstupy kurzu do denníka mobility. Po absolvovaní kurzov budú ich účastníci realizovať prednášky pre pedagogickú, ale aj nepedagogickú verejnosť. Prostredníctvom účasti učiteľov na vzdelávacích kurzoch, jazykových kurzoch, kurzoch zameraných na CLIL, inovatívne metódy, elektronické hodnotenie a na finančnú gramotnosť, matematiku, posilníme jazykové a digitálne kompetencie učiteľov a žiakov, zdokonalíme profesijné kompetencie učiteľov, budeme viesť žiakov k tomu, aby vedeli posúdiť životné hodnoty, zvážiť vplyv peňazí, vedeli rozhodovať o osobných financiách a stanoviť životné priority a potreby, vedeli vyhodnotiť vzťah práce a príjmu, orientovali sa v problematike požičiavania a zvládanie dlhu, vedeli aplikovať rôzne finančné stratégie v súlade s osobnými cieľmi. Budeme mať rozpracované jednotlivé témy finančnej gramotnosti a našimi učiteľmi vytvorené pracovné listy a metodiky implementácie metódy CLIL k jednotlivým témam finančnej gramotnosti hlavne v jednotlivých ročníkoch predmetu matematika, ale aj v ostatných nejazykových predmetoch, vytvorené ukážky z tejto implementácie do vyučovacích hodín. Upravíme kurikulum školy, inovujeme učebné plány zapracovaním metódy CLIL do tém finančnej gramotnosti, integrujeme inovatívne metódy elektronického hodnotenia a nástrojov do učebných plánov, aj s využitím IKT. Vytvoríme zbierku pracovných listov a metodík, webstránku projektu, vytvoríme interaktívne knihy, v ktorých bude vytvorené vzorové pracovné listy s využitím metódy CLIL vo vyučovaní finančnej gramotnosti, zdokumentovaná implementácia metódy CLIL na vyučovacích hodinách a vytvorená zbierka online zdrojov na výučbu finančnej gramotnosti a na výučbu pomocou metódy CLIL. Tento skompletizovaný multimediálny obsah, ktorý bude voľne k dispozícii na internete a tiež v tlačenej podobe, môžu využívať všetci učitelia a žiaci ako originálny učebný materiál. Prínosom bude spolupráca s projektovými partnermi, spoločná práca na eTwinningovom projekte, výmena informácií, zdieľanie materiálov, poskytovanie a prijímanie rád v súvislosti s elektronickým hodnotením, zdieľanie nástrojov, aplikácií a stránok využiteľných pri e-hodnotení, pri vyučovaní metódou CLIL a finančnej gramotnosti. Výstupy projektu zverejníme na webstránke projektu, školy a sociálnych sieťach. Splnenie cieľov projektu, vytvorenie jeho výstupov a následné zdieľanie a šírenie by napomohlo našej organizácii k modernizácii a digitálnej inovácii našej školy.
Koordinátor:Základná škola Dargovských hrdinov 19
Humenné