Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Together in Europe
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035284
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:23200 €
Sumár projektu:Naša inštitúcia má bohaté skúsenosti s projektovou činnosťou, Nakoľko sme malá škola (počet pedagogických zamestnancov je 13), príprava a realizácia projektov je skupinová činnosť všetkých učiteľov. Vyberáme témy, na ktorých môžu všetci pracovať bez ohľadu na svoju aprobáciu Pri nadnárodných stretnutiach však niektorí učitelia pociťujú jazykovú bariéru. Samotní zamestnanci si to uvedomujú, z vlastnej iniciatívy chodia aj na kurzy anglického jazyka. Svoje vedomosti si však potrebujú utvrdiť v cudzojazyčnom prostredí a získať motiváciu do ďalšieho učenia. Zdokonalenie jazykových kompetencií nám značne pomôže v realizácii medzinárodných projektov. Traja učitelia, ktorí ovládajú anglický jazyk, zvyknú viesť projekty medzinárodného charakteru, jeden z nich je koordinátorom tejto činnosti na škole. Sú komunikačne zdatní, vedú projekty na vysokej úrovni. Podľa doteraz realizovaných akcií a na základe doterajších skúseností našej školy plánujeme počas dvoch rokov postupne vyslať 6 zamestnancov na dvojtýždňový zdokonaľovací jazykový kurz do Anglicka. Predpokladáme, že získajú potrebnú motiváciu do ďalšieho vzdelávania. Jedného zamestnanca plánujeme vyslať na kurz manažmentu v oblasti zvyšovania kvality školy, organizácie hodnotenia a kontroly, resp. vedenia. Získané kompetencie nám pomôžu aj pri koordinovaní medzinárodných projektov, pri ich hodnotení a kontrole. V oblasti využitia IKT nástrojov a programovania vo vyučovaní potrebujeme vyškoliť troch zamestnancov, ktorí majú potrebné digitálne zručnosti a jazykové vedomosti na zvládnutie kurzu. Po prieskumu trhu kurzov sme zistili, že na Slovensku sa kurzy s podobnou tematikou neorganizujú. Aj pre tento dôvod sme sa rozhodli pre zahraničné mobility. Predpokladáme, že absolvovanie takéhoto kurzu nám pomôže vypestovať nové návyky vo vyučovaní, ktoré podporia použitie IKT žiakmi. Hlavným cieľom tohto projektu je rozvinúť jazykové, manažérske a digitálne kompetencie pedagógov, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť medzinárodných projektov na našej škole. 1. Prostredníctvom ovládania anglického jazyka budú mať učitelia humanitných a prírodovedných predmetov možnosť aktívne sa zapájať a realizovať nadnárodné stretnutia a projekty. Uľahčí sa práca samotných realizátorov, aspoň v niektorých fázach, nakoľko budú istejší v ústnej a v písomnej komunikácii. Pri nadnárodných stretnutiach sa budú môcť aktívne zapojiť do diskusií. 2. Rozvinutím manažérskych kompetencií a digitálnych zručností sa uľahčí práca koordinátorov projektov, získajú nové inšpirácie na prácu a projekty, podporí sa používanie IKT žiakmi a tým aj ich motivácia k celoživotnému vzdelávaniu, po absolvovaní kurzov budú šíriť získané vedomosti aj pre kolegov a širšiu pedagogickú obec. Dopad projektu bude širokospektrálny pre rôzne skupiny: pre samotných účastníkov, pre školu aj pre žiakov, a širšie okolie. Po skončení každého vzdelávacieho kurzu sa napíše odborný článok do pedagogického časopisu o obsahu kurzu a o získaných vedomostiach a zručnostiach. O programe a o kurzoch dáme vedieť aj v miestnej tlači, natočíme krátke video pre miestnu televíziu a budeme propagovať aj na webovom sídle školy. V prípade kurzu digitálnych zručností po odskúšaní niektorých metód vo vyučovaní sa zorganizuje metodický deň pre širšiu pedagogickú obec s cieľom šíriť dobré príklady.
Koordinátor:Gymnázium Petra Pazmana s vjm-Pazmany Peter Gimnazium
Nové Zámky