Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priama cesta zo školy do zamestnania
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-034976
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37372 €
Sumár projektu:V tomto projekte sme si ako cieľovú krajinu vybrali Rakúsko, kde chceme zabezpečiť 17 našim žiakom zahraničnú odbornú prax z troch odborov: manažment regionálneho cestovného ruchu (6 žiakov), grafik digitálnych médií (6 žiakov) a elektrotechnika (5 žiakov). Zahraničnú odbornú prax plánujeme realizovať vo februári 2018 v meste Viedeň. Ciele projektu sa spočívajú v potrebách našich žiakov: Odbor manažment regionálneho cestovného ruchu: - potrebujú zdokonaľovať svoje jazykové vedomosti, konverzáciu v anglickom jazyku, osvojiť si odborné výrazy - potrebujú získať prehľad o komplexnom fungovaní hotela v Rakúsku a o jeho ponúkaných službách. Spoznať fungovanie celého hotela vedia len vtedy, keď vyskúšajú prácu na jeho všetkých možných úsekoch. Preto sme pri vypracovaní pracovného programu zamerali skôr na praktické vedomosti a zručnosti. Chceme, aby žiaci získali prehľad o organizovaní prác v stravovacom zariadení hotela, aby si osvojili postupy organizovania spoločenských podujatí. Ďalej potrebujú vedieť, ako organizovať práce na ubytovacom úseku hotela, aby všetko fungovalo bez problémov. Prácou na recepcii hotela spoznajú systém rezervovania a zadelenia izieb, naučia sa vybaviť objednávku, urobiť cenovú kalkuláciu za ubytovacie služby, spoznajú pôsoby platby. Vyskúšaním práce v animátorskom tíme hotela získajú prehľad o animačných službách. Naučia sa organizovať animačné programy pre deti a dospelých, denné a večerné animačné programy. Získajú prehľad aj o konferenčných službách hotela. Naučia sa organizovať podujatia kongresového charakteru: od rezervácie miestnosti, cez zabezpečenie technického vybavenia kongresovej sály po zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia. - potrebujú získať zahraničné pracovné skúsenosti, - spoznať inú krajinu, - získať zahraničné pracovné kontakty, - poznať rakúsky systém cestovného ruchu a jeho fungovanie. Odbor grafik digitálnych médií: - potrebujú zdokonaľovať svoje jazykové vedomosti, konverzáciu v anglickom jazyku, osvojiť si odborné výrazy, - osvojiť si moderné technológie (hlavne vo výrobe 3D animácií), - firma Papertown e.U., poskytuje svojim stážistom komplexnú odbornú prax, čo znamená, že študenti vyskúšajú u nich prácu od zadaní objednávky klientom po plánovanie, prípravu návrhu, výrobu konečného produktu až po propagáciu daného produktu. Počas odbornej stáže žiaci môžu vidieť, ako prebieha komunikácia s klientom a riešenie všetkých problémov, ktoré sa vyskytnú počas zadania práce. - potrebujú získať zahraničné pracovné skúsenosti, - spoznať inú krajinu, - získať zahraničné pracovné kontakty. Odbor elektrotechnika: - potrebujú zdokonaľovať svoje jazykové vedomosti, konverzáciu v anglickom jazyku, osvojiť si odborné výrazy, - mali by spoznať technologické postupy, a metódy práce používané v západnej Európe, - osvojiť si moderné technológie pri navrhovaní elektroinštalácií budov a inteligentných domov - získať zahraničné pracovné skúsenosti, - spoznať inú krajinu, - získať zahraničné pracovné kontakty. Odborné vedomosti získané na zahraničnej stáži budú posudzované učiteľmi odborných predmetov a hodnotenie od firiem sa bude zohľadňovať v polročnom, poprípade koncoročnom hodnotení. Porovnanie získaných vedomostí a zručností bude merané na základe princípov hodnotiaceho systému ECVET.
Koordinátor:Stredna odborna škola
Tisovec