Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie pracovnými skúsenosťami
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035236
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:102339 €
Sumár projektu:V projekte sa teda zúčastnia títo partneri: 1. Stredná odborná škola technická v Humennom - ako vysielajúca organizácia, 2. firma FINIDR, s.r.o. v meste Český Těšín v Českej republike ako prijímajúca organizácia, 3. firma P.H.U.P. MAAD v meste Tuchola v Poľsku ako prijímajúca organizácia, 4. firma ENERGOROZVODY, s.r.o. v meste Javorník v Českej republike ako prijímajúca organizácia. Zrealizujú sa nasledovné mobility: Dve mobility 18+18 žiakov vybraných z dvoch štúdijných odborov: Mechanik elektrotechnik a Elektrotechnika. Mobility sa uskutočnia v Českej republike v meste Javorník. Prijímajúcou firmou bude firma Energorozvody, s.r.o.. Mobility budú trvať 18 dní bez cesty a mali by nasledovať za sebou v termínoch od 13.09.2017 do 30.09.2017 a od 02.10.2017 do 19.10.2017 alebo v termíne, ktorý bude najviac vyhovovať obidvom zúčastneným stranám, teda aj prijímajúcej organizácii aj vysielajúcej organizácii počas trvania projektu. Dve mobility 4+4 žiaci vybraní zo štúdijného odboru Grafik digitálnych médií. Mobility sa uskutočnia v Českej republiky v meste Český Těšín. Prijímajúcou firmou bude firma FINIDR, s.r.o.. Mobility budú trvať 18 dní bez cesty a uskutočnia sa buďto súbežne s mobilitami v meste Javorník alebo v termíne, ktorý bude najviac vyhovovať obidvom zúčastneným stranám, teda aj prijímajúcej organizácii aj vysielajúcej organizácii počas trvania projektu. Jedna mobilita 8 žiakov vybraných zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení. Mobilita sa uskutoční v Poľsku v meste Tuchola. Prijimajúcou firmou bude firma P.H.U.P. MAAD. Mobilita budú trvať 18 dní bez cesty a uskutoční sa v termíne, ktorý bude najviac vyhovovať obidvom zúčastneným stranám, teda aj prijímajúcej organizácii aj vysielajúcej organizácii počas trvania projektu. Najhlavnejším dôvodom prečo chceme realizovať tento projekt je to, že nám tento projekt pomôže aspoň z časti pri realizácii AKČNÉHO PLÁNU našej školy. Preto by som hlavný cieľ projektu rozdelil na čiastkové ciele: Prvý čiastkový cieľ sa týka našich žiakov, ktorí vycestujú na jednotlivé mobility a tam si kladieme za úlohu: -zvyšovať sebarealizáciu a sebadôveru žiakov, ktorí študujú v našej škole, -rozšíriť interkultúrne povedomie našich žiakov, -zlepšiť vzdelávacie výsledky našich žiakov, -zlepšiť jazykové zručnosti aj v iných jazykoch ako v materinskom jazyku našich žiakov, -zvýšiť zamestnateľnosť žiakov, ktorí u nás ukončia štúdium či už maturitou alebo aj výučným listom, -zlepšiť vyhliadky našim žiakom pre uplatnenie sa nielen na slovenskom trhu práce, ale aj medzinárodnom, -zväčšiť u našich žiakov zmysel pre iniciatívu a podnikanie. Druhý čiastkový cieľ sa týka našej organizácie, kde si kladieme za úlohu: a) MODERNIZÁCIU: - modernejšie vzdelávanie a odborná príprava našich žiakov, ktorá zodpovedá ich potrebám, - posilnenie kvalifikovanosti našich zamestnancov, - zlepšenie procesu uznávania a validácie kompetencií, vedomostí a zručností. b) INTERNACIONALIZÁCIU: - posilniť schopnosť pôsobiť nielen na Slovensku, ale v celej Európe a dokonca aj v celom svete, - zvýšiť kvalitu manažérskych zručností a stratégií internacionalizácie, - posilniť spoluprácu a schopnosti realizácie európskych a aj medzinárodných projektov. Projektom sa snažíme podporiť aj rozvoj sektorov, ktoré sú v našej krajine dominantné - automobilový, čiže v podstate strojárenský a elektrotechnický priemysel a pripraviť kvalifikovaných odborníkov v oblasti technológie výroby a logistiky. Odborné zameranie SOŠT v Humennom výrazne prispieva k naplneniu tejto stratégie po teoretickej stránke a projektom chceme zabezpečiť kontinuitu s praktickou zložkou. Škola sa nachádza v regióne, kde je stagnácia záujmu o strojárstvo a elektrotechniku a naším cieľom je demonštrovať verejnosti aj realizáciou projektu kvalitnú prípravu našich absolventov a skvalitniť odborný profil školy. Projektom demonštrujeme žiakom, ale aj partnerom školy , a tiež širokej verejnosti možnosť uplatnenia sa v podnikoch s odborným zameraním, čím prispievame k zvýšeniu atraktivity školy v regióne, a tak podporujeme záujem o strojárstvo a elektrotechniku a doplňujeme chýbajúci počet absolventov, o ktorých je dopyt na pracovnom trhu nielen v Slovenskej republike, ale aj v Európskej únii a dokonca aj v medzinárodnom meradle. Možno najdôležitejší dopad na účastníkov je zvýšenie kvality a relevantnosti pri rozvíjaní zručností, získanie a zdokonalenie odborných vedomostí z daného odboru, čo môže viesť k zvýšenej motivácii o štúdium, zvýšenú potrebu ďalšieho vzdelania na vysokej škole, lepšie uplatnenie sa vo svojom odbore nielen u nás, ale aj v zahraničí.
Koordinátor:Stredná odborná škola technická
Humenné