Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitná prax-úspech v živote
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035258
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:56731 €
Sumár projektu:Cieľom tohoto projektu je primárne zohľadniť všetky požiadavky súčasného trhu a zdokonaliť odbornú a zároveň jazykovú prípravu našich študentov, zlepšiť ich odborné kompetencie a špecifické jazykové kompetencie- zručnosti efektívnej komunikácie, užitočnosť a jedinečnosť pre moderný európsky trh práce. Pripraviť a zaviesť štúdium na VOŠ, inovovať ŠVP, poskytnúť našim študentom jedinečnú možnosť urobiť si Odbornú štátnu jazykovú skúšku v anglickom jazyku v ekonomickom odbore na úrovni C1, ktorá je medzinárodne akceptovaná a tým zvyšuje šance našich žiakov uplatniť sa na národnom ale aj medzinárodnom trhu práce. Takúto možnosť v celom košickom kraji ponúka len jedna škola. Súčasťou takejto skúšky je esej na odbornú tému hodnotená z odborného a jazykového hľadiska a ústna časť pozostáva z 25 ekonomických tém. Skúsenosti s umiestňovaním našich absolventov na trhu práce nám indikujú stále rastúce problémy mladých ľudí s ich umiestňovaním na pracovné pozície primerané ich odbornému vzdelaniu. Aktivity našej inštitúcie v spolupráci s reálnymi firmami a skúsenosti z predmetu Cvičná firma a s tým súvisiace poznatky nadobudnuté na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem indikujú potrebu uplatňovania nových, progresívnych a inovatívnych metód pri príprave žiakov pre potreby slovenského a dnes už aj európskeho trhu práce. Tieto metódy majú ťažisko v praktickom nazeraní na svet, okrem odbornej literatúry sa opierajú o konkrétne fakty a situácie z reálneho života. Naše poznatky z predmetu cvičná firma poukazujú na fakt, že žiaci sa do problematiky svojho existovania v rámci pracovných pozícií dostanú skôr a podávajú lepšie a presnejšie výsledky, ako pri paralelnom predmete Ekonomické cvičenia v praxi. Preto je naším prvoradým cieľom umiestňovať ich do čo najvernejšej situácie. Z týchto dôvodov bol ako prvý krok v roku 2011/2012 na našej škole zriadený nový študijný odbor bilingválneho štúdia zameraný na posilnenie odborného vzdelávania v cudzom jazyku. Našou víziou je v horizonte štyroch rokov nanovo skoncipovať a zdokonaliť profil študenta s odbornými a jazykovými kompetenciami zodpovedajúcimi požiadavkám moderného európskeho trhu. Nástrojom by mal byť nový, aktualizovaný školský vzdelávací program, ktorý lepšie bude zohľadňovať tieto požiadavky a možnosť doplniť si odborné vzdelanie na VOŠ. Radi by sme sa zamerali aj na multikultúrne rozdiely a ich stieranie v rámci Európy ich poznaním, pochopením a prijatím. Zároveň by sme radi akcentovali aj etický rozmer výchovy a vzdelávania, spojený s dodržiavaním základných spoločenských pravidiel a konvencií, a vytvorenia etického kódexu na základe poznania európskeho štandardu najmä vo vyspelých krajinách. Z hľadiska zvýšenia odborných kompetencií našich študentov, ciele projektu sú nasledovné: - predstaviť študentom oddelenia firiem, pracovnú agendu každého úseku - umožniť študentom konzultovať s profesionálnymi pracovníkmi firiem a spoločností, s manažérmi - predstaviť študentom prácu marketingového oddelenia (marketingový výskum, kontakt so zákazníkmi, príprava katalógov a propagačných materiálov, spracovanie údajov, styk s verejnosťou, príprava a realizácia stretnutí, kľúčové dokumenty stretnutí - príprava handoutov, zápisnice, informačných materiálov, prezentácií) - predstaviť študentom a zamestnancom prácu personálneho oddelenia (školenie pracovníkov, typy zmlúv a dohôd, kľúčové tlačivá, motivácia zamestnancov, benefity pre zamestnancov, nábor pracovníkov, pracovné pohovory, príprava kvalitného životopisu, komunikácia so zamestnancami) -predstaviť študentom a zamestnancom prácu ekonomického oddelenia (tvorba rozpočtu, účtovníctvo - oboznámenie sa s programami, ktoré sú vo firmách použité), účtovná evidencia, výkazníctvo, štatistika, obstarávanie a zabezpečenie styku s bankou, mzdové výkazníctvo vo vzťahu k zahraničným ekvivalentom Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a ďalším príslušným organizáciám) -rozvíjanie komunikačných kompetencií a odbornej slovnej zásoby v anglickom jazyku. Naše mobility sme rozvrhli nasledovne: a/ študenti odboru Obchodná akadémia bilingválne štúdium - 10 vycestujú na tri týždne do Londýna, čas stáže sme vymedzili na termín: máj/jún 2018, b/ študenti odboru Obchodná akadémia - 10 vycestujú na tri týždne do Londýna, čas stáže sme vymedzili na máj/jún 2017, c/ manažment - 3 vycestujú na 3 dni do Ostravy, čas stáže sme vymedzili na október 2017 - marec 2018.
Koordinátor:Obchodna akademia, Watsonova 61, Kosice
Košice