Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prax robí majstra
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035261
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29564 €
Sumár projektu:Projekt "Prax robí majstra“ se zameriava predovšetkým na posilnenie vybratých kľúčových a odborných kompetencií žiakov Strednej odbornej školy polytechnickej prostredníctvom učebno-tréningového systému realizovaného na vybraných pracoviskách u zahraničných partnerov. Odborná stáž prebehne v dvoch partnerských zahraničných organizáciách a to: Střední škola obchodně technická s.r.o., Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Jedna skupina (2423 H nástrojár) 7 žiakov ,2. ročník vykoná odbornú stáž v Střední škola obchodně technická s.r.o. Druhá skupina (2487 H 01 autoopravár mechanik) 6 žiakov ,3.ročník sa zúčastní odbornej stáže v Česká zemědělská akademie v Humpolci,střední škola. Žiakov budú sprevádzať pedagogický pracovníci, vždy jedna sprevádzajúca osoba na skupinu. Pre tieto osoby budú skúsenosti z organizácie pracovných programov inšpirujúce pre ich ďalšiu pedagogickú prácu. Aktivity projektu zahŕňajú v sebe administratívu a riadenie projektu, výber a prípravu účastníkov tak aj vlastnú realizáciu jednotlivých stáží, hodnotenie a šírenie výsledkov. Metodickým rámcom pre obsah stáže je Európsky rámec kvalifikácie v nadväznosti na Slovenskú Národnú sústavu kvalifikácii a zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií. V projekte sú v učebných odboroch 2423 H nástrojár,2487 H 01 autoopravár mechanik implementované prvky programu podľa vytvorených Jednotiek výsledkov učenia, ktoré využívajú nástroj ECVET. Absolventi odborných škôl majú po ukončení štúdia najväčší problém pri uchádzaní sa o zamestnanie v tom, že nemôžu doložit absolvovanú prax, čo je pre podniky alebo iné zamestnávateľské inštitúcie dôležité kritérium prijatia do zamestnania. Projekt preto rieši možnosť v budúcnosti uznať nadobudnuté praktické skúsenosti získané počas aktivít takýchto projektov,a ako vysielajúca organizácia , tak aj jej partneri vytvárajú pre tento krok v rámci projektu vhodné podmienky. Počas stáže si žiaci overia aplikovateľnosť výsledkov formálneho, neformálneho ale aj informačného vzdelávania v európskom prostredí čo ich bude motivovať k ďalšiemu celoživotnému vzdelávaniu. V projekte prostredníctvom hlavného cieľa dbáme predovšetkým na zvýšenie kvalifikovanosti žiakov školy, na osobnú, sociálnu a profesnú sebarealizáciu smerujúcu k získaniu zamestnania po ukončení štúdia na našej škole. Naša ambícia ako žiadateľa projektu týkajúca sa se významu a úspešnosti projektu vychádza zo skúseností z minulých projektov programu Leonardo da Vinci, ale taktiež z vlastných skúseností z riadenia vzdelávacieho procesu s využitím rôznych nástrojov od administratívnych cez legislatívne až po praktické záležitosti spočívajúce v organizácií výuky žiakov v jednotlivých odboroch studia, a to ako v teoretickom vzdelávaní tak i v praktickej príprave Za dlhodobý prínos projektu budeme považovať zvýšený záujem o odbory štúdia, ktoré má škola vo svojej vzdelávacej ponuke a ktoré umožňujú žiakom kvalitné a moderné získavanie pracovných návykov v priebehu ich prípravy na budúce povolanie ale aj v procese celoživotného vzdelávania.
Koordinátor:Stredná odborná škola polytechnická
Dolný Kubín