Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové odbornosti - nové cesty
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-035094
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:36516 €
Sumár projektu:Dlhodobá stratégia školy smeruje k ďalšiemu vytvoreniu strategických možností pre budovanie partnerských sietí a rozširovaniu už existujúcich, k rozšíreniu medzinárodnej spolupráce do nových oblastí, k podpore medzikultúrneho dialógu a medzinárodného rozvoja v súlade s cieľmi vonkajšej politiky EÚ, k vyššej zamestnanosti študentov v medzinárodných podnikoch, k nadobudnutiu odborných zručností, ktoré zahŕňajú schopnosť pracovať v multikultúrnom prostredí, k posilneniu vzdelávania v cudzích jazykoch - anglický jazyk bude prioritný interný pracovný jazyk nadnárodných spoločností,ale je nutné vedieť aj iné svetové jazykya a k vytvoreniu multikultúrneho prostredia v mnohých pracovných oblastiach a poskytnutiu adekvátnych služieb pre účastníkov z iných kultúr. Toto sú dôvody prečo je nutné naďalej vysielať učiteľov a žiakov na zahraničné mobility. Medzi hlavné aktivity pre rok 2017 je rozšírenie možnosti účasti na mobilite pre žiakov odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka a agropodnikanie - kynológia. Na základe bilaterálnych rozhovorov s partnerom v Českej republike a v Rakúsku - kde je vidiecky turizmus na vysokej úrovni sme spracovali plán mobility - v prvej etape vyšleme dvoch učiteľov a následne žiakov . Zároveň škola v Českej republike dosahuje vynikajúce výsledky v oblasti výučby v odbore agropodnikanie. Cieľom mobility je získanie skúseností žiakov SOŠ so špecifickými metodikami výcviku psov podľa českého národného skúšobného poriadku pre pracovné psy, čo by zväčšilo ich výcvikové kompentencie v rámci prípravy na skúšky, resp. súťaže podľa medzinárodného skúšobného poriadku FCI, a následne tak aj ich väčšie profesijné uplatnenie psovoda po skončení školy. Českí kynológovia dosahujú výrazné úspechy v kynologických športoch, najmä v agility, čomu sa venujú aj na Střední zemědělské a přírodovědní škole v Rožnove pod Radhoštěm a ich skúsenosti pozitívne prispejú k zvýšeniu možnosti aplikácie týchto, vhodne modifikovaných výcvikových metód aj pri iných, nielen športových činnostiach so psom. Na SZaPŠ sa venujú aj využitím ovčiarskych psov v chove oviec, ktorého vysokou kvalitou je oblasť Valašska všeobecne známa. Pri porovnaní cestovného ruchu Slovenska a ostatných krajín V4 (Česka, Maďarska, Poľska) a Rakúska zistíme, že Slovensko zaostáva za okolitými krajinami vo všetkých ukazovateľoch. Najvyšší počet turistov má práve Rakúsko, pričom zahraniční dvojnásobne prevyšujú domácich turistov. Stratégia rozvoja turizmu v Rakúsku sa prioritne zameriava na päť kľúčových oblastí, ako marketing, inovácie, dotácie, infraštruktúra a podnikateľské prostredie. Predpokladom kvalitného výstupu žiaka počas mobility je oboznámiť sa so špecifikami a odlišnosťami danej krajiny, či je to v oblasti gastronómie ( regionálna kuchyňa ), ubytovania ( výpočet ceny ubytovania, rezervácia ubytovania, jednotlivé pozície v ubytovacích službách), s jednotlivými zvykmi, tradíciami a pamiatkami v danej oblasti, legislatívnymi rozdielnosťami podnikania . Študentské stáže sú zamerané na získavanie vedomostí a zručností v rámci odbornej praxe a zmluvných parteroch školy. V oblasti záhradníctva sú aktivity smerované k parnerom overeným - s ktorými dlhodobo spoluracujeme a taktiež k novým členom v sieti FLORNET. Strategickým cieľom je rozširovanie medzinárodných sietí , čo si vyžaduje vyžaduje upevňovanie existujúcich a nadväzovanie nových kontaktov v rámci projektovej spolupráce s partnerskými krajinami v členských štátoch EÚ, ako aj v širšom európskom a medzinárodnom priestore. Rozvoj kvality vzdelávania musí reflektovať na potreby globalizačného obchodu a priemyslu. Jeho zameranie je prioritne orientované na odborné vzdelávanie, na jazykové kompetencie, schopnosť adaptovať sa v rôznorodom kultúrnom a sociálnom prostredí výsledkom čoho budú kvalifikovaní odborníci v danej oblasti na medzinárodnej úrovni . Vyplýva to aj zo stanovených cieľov - je dôležité, aby pedagógovia školy a žiaci školy získavali odborné skúsenosti a zručnosti v zahraničí - zúčastňovali sa spoločných mítingov, súťaží a workshopov , na ktorých sa napĺňajú ciele smerujúce jednak k rozvoju ososbnosti- získavanie vedomostí, zručností, skúseností v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávaia, ale hlavne k posilňovaniu európskej dimenzie vo vzdelávaní a v bežnom živote. Všetky nami plánované aktivity sú určené pre žiakov druhých a tretích ročníkov, ktorí sú neplnoletí a z tohto dôvodu je potrebné aby sprevádzajúca osoba -pedagóg vysielajúcej školy dohliadal na napĺňanie cieľov stanovených v programe mobility. Zároveň aj samotný pedagóg má okrem mentorskej činnosti stanovené úlohy, ktoré bude počas svojej mobility v zahraničí napĺňať, a ktoré budú nasledne odprezentované vo vysielajúcej škole a v prípade pozitívneho dopadu budú zapracované do školskej dokumentácie vysielajúcej školy.
Koordinátor:Stredná odborná škola Pruské 294
Pruské