Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozšírenie kompetencií budúcich absolventov v krajinách EÚ.
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-035240
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:50466 €
Sumár projektu:Projekt je zameraný na mobilitu žiakov učebných a študijných odborov vyučujúcich na škole v súčinnosti so zvyšovaním ich odbornej a vedomostnej úrovne a kompetenciami pri trvalo udržateľnom rozvoji v oblasti lesníctva. Hlavným cieľom je prostredníctvom mobilitnej skúsenosti u partnerov zvýšiť odbornú a vedomostnú úroveň vybraných žiakov v oblasti lesníckej prvovýroby, diagnostiky a opravárenstva poľnohospodárskej a lesnej techniky. Ďalším cieľom je získanie interkulturálnych kompetencií na európskom trhu práce, utvrdenie a nadobudnutie nových odborných kompetencií. Projektovými partnermi sú overené inštitúcie v oblasti vzdelávania a prípravy žiakov a organizácia, zaoberajúca sa obhospodarovaním a ochranou lesa. S partnermi máme podpísané dvojstranné zmluvy o spolupráci v oblasti vzdelávania a prípravy našich žiakov. Konkrétne sa jedná o Strednú školu gastronomie hotelnictví a lesnictví Bzenec, Střední odbornú školu lesnicku a strojírensku Šternberk, SOŠ Frýdek Místek v Českej republike a f. Freiherr von Gravenreuth´sche Güterinspektion, Schlossplatz 1, Affing, Nemecko. Účastníkmi projektu sú žiaci SOŠ lesníckej v Tvrdošíne vo veku od 17 do 19 rokov. Sú to vybraní žiaci z nasledovných učebných a študijných odborov: 6 žiakov z učebného odboru 2466 H 04 mechanik opravár pre lesné stroje a zariadenia. Účastníci budú vykonávajú technickú diagnostiku, údržbu, zisťovanie závad, realizujú opravy, nastavovanie a preskúšanie vozidiel, špeciálnych lesných a poľnohospodárskych strojov v Střední odbornej škole lesnickej a strojírenskej Šternberk v ČR. 6 žiakov z učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár. Účastníci stáže získajú oprávnenie na prácu so samohybnou rezačkou, budú realizovať opravy, nastavovanie a preskúšanie vozidiel, špeciálnych poľnohospodárskych strojov. Mobilitnú skúsenosť získajú v SOŠ Frídek Místek. 6 vybraných žiakov odboru 4575 H mechanizátor lesnej výroby získa oprávnenie na zber semien z vysokých stromov a oprávnenie na prácu s lesnou lanovkou v Strednej škole gastronomie hotelnictví a lesnictví Bzenec v CZ 6 žiakov odboru 4556 4 - operátor lesnej techniky získajú odborné skúsenosti pri práci v pestovnej činnosti, v ťažbe, sústreďovaní a odvoze dreva a pri obsluhe a údržbe lesných strojov. Mobilitnú skúsenosť získajú u nášho nového partnera f. Freiherr von Gravenreuth´sche Güterinspektion, Schlossplatz 1, Affing, Nemecko. Všetci žiaci uvedených učebných a študijných odborov prejdú výberom podľa motivačných kritérií. Kritéria stanovia odborné predmetové komisie so zreteľom na zvyšovanie odbornej a vedomostnej úrovne žiakov s kompetenciami pri trvalo udržateľnom rozvoji v oblasti lesníctva. Počas mobility budú žiaci pracovať podľa pracovného programu stáže. Pracovný program bude prílohou partnerskej zmluvy a bude schválený predmetovou komisiou odborných predmetov na SOŠL Tvrdošín. Absolvovanie mobility je súčasťou odbornej prípravy vybraných žiakov. Z krátkodobého hľadiska je našou skúsenosťou, že mladí ľudia majú snahu získať nové mobilitné skúsenosti a aby splnili výberové kritéria pre účasť na mobilite sú motivovaní cieľavedome pracovať na sebe a pripravovať sa tak, aby počas školskej výučby dosahovali v škole požadované výsledky. Pre absolventa je z dlhodobého hľadiska prínosom jeho vyššia schopnosť presadiť sa na kvalitnom medzinárodnom trhu práce.
Koordinátor:Stredná odborná škola lesnícka
Tvrdošín