Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitné odborné vzdelanie - istá budúcnosť
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-035245
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18900 €
Sumár projektu:V zmysle stratégie európskej internacionalizácie projekt podporí zvýšenie kvality odborného vzdelávania žiakov SPŠ-ISzKI Komárno v odboroch elektrotechnika, strojárstvo a technické a informatické služby v strojárstve (TIS), profesijný rast pedagogických zamestnancov a rozvoj školy. V súlade s plánom rozvoja kvality si mobilita zachová aktivitu z minulých rokov - odbornú stáž žiakov, novými aktivitami sú odborná stáž a job shadowing zamestnancov. Cieľom odbornej stáže žiakov, ktorá sa uskutoční v septembri 2017 po dobu 14 dní v Budapešti, je zabezpečiť žiakom podmienky v skutočnom pracovnom prostredí firiem pôsobiacich na medzinárodnom trhu práce. Komunikačným jazykom bude anglický jazyk a maďarský jazyk. Zúčastní sa jej 11 vybratých žiakov a 1 sprevádzajúca osoba – učiteľ, ktorý rieši problémové situácie a vykonáva dozor v mimopracovnom čase. 6 žiakov z odboru elektrotechnika bude montovať, programovať a diagnostikovať riadiace systémy vytvorené na báze PLC techniky. Ako výsledok projektu očakávame zosúladenie teoretických a praktických vedomostí, zveľadenie zručností v oblasti programovania a diagnostikovania elektronických systémov. 5 žiakov z odboru strojárstvo a TIS absolvuje intenzívny kurz zameraný na využitie 3D systému CREO. Získané vedomosti budú využívať pri 3D modelovaní jednoduchých súčiastok a zostavných modelov a tvorbe výkresovej dokumentácie z 3D modelov. Očakávaným výsledkom projektu je zlepšenie konštruktérskych zručností študentov v 3D modelovaní, overenie a prepojenie teoretických vedomostí v praxi, získanie zručností pri tvorbe dokumentácie strojárskych návrhov. S účastníkmi uzavrie vysielajúca organizácia Dohodu o vzdelávaní, v ktorej budú zakotvené vzdelávacie výstupy a špecifikované kritériá hodnotenia nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií, program stáže, spôsob monitorovania a mentorovania a spôsob validácie. Hosťujúcimi organizáciami sú firmy evopro systems engineering Ltd. a C3D Engineering Consultand Ltd . Vysielajúca organizácia uzatvorila s oboma hosťujúcimi organizáciami Memorandum o porozumení, ktoré definuje zmluvné podmienky projektových partnerov, manažment projektu, spôsob spolupráce a komunikácie, kritériá hodnotenia. Počas dvoch týždňov budú účastníci zaradení na pracovné miesto, úlohy budú vykonávať pod dozorom mentora, ktorý bude sledovať ich napredovanie. V závere projektu absolvujú test, hostiteľská firma písomne ohodnotí každého účastníka a úspešným absolventom bude vystavený Certifikát o absolvovaní praxe v zahraničí. Vysielajúca organizácia posúdi dosiahnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie každého účastníka, na základe hodnotenia hostiteľskej organizácie klasifikuje žiaka známkou a uzná mu prax ako povinnú časť výučby. Zabezpečí vystavenie Europasu. Očakávame, že absolvovaním odbornej praxe v zahraničí sa zvýši úspešnosť v prípade uchádzania sa o zamestnanie na domácom i zahraničnom trhu práce. Prínosom pre školu je fakt, že škola si naďalej udrží vysoký kredit a možnosť zúčastniť sa odbornej praxe v zahraničí výrazne ovplyvní rozhodnutie žiakov ZŠ študovať na našej škole. Mobility zameranej na OVP zamestnancov sa zúčastnia 2 učitelia odborných predmetov strojárskeho zamerania. S účastníkmi uzavrie vysielajúca organizácia dohodu o vzdelávaní. Absolvent odbornej stáže získa osvedčenie o absolvovaní odbornej stáže Europass. Odborná stáž zamestnancov bude zameraná na spoznanie nového CAD/CAM systému, v rozsahu 30 hodín vo firme C3D Engineering Consultant Ltd, s cieľom prehĺbiť si poznatky v oblasti efektívneho praktického využívania programu CREO parametric a posilniť komunikačné zručnosti v oblasti odbornej terminológie. V priestoroch hostiteľskej firmy absolvujú účastníci i job shadowing, zameraný na pozorovanie efektívnej aplikácie daného programu v praxi. Vzhľadom na úzku spoluprácu hostiteľskej firmy s univerzitou Budapest University of Technology and Economics, bude účastníkom umožnený job shadowing na otvorených praktických cvičeniach, s cieľom osvojenia si správnej metodológie výučby konštruovania s uvedeným softvérom. Aplikovanie nadobudnutých strojárskych, konštruktérskych a programátorských kompetencií absolventov stáže zvýši kvalitu výučby odborných predmetov na našej škole. Získané vedomosti a zručnosti, rešpektujúc potreby a požiadavky európskeho trhu práce, budú implementované do Školského vzdelávacieho programu, následne budú prepracované učebné osnovy a tematické plány v predmete Grafické systémy vo 4. ročníku. Účastníci stáže zorganizujú pre ostatných učiteľov odborno-metodický seminár a zrealizujú otvorenú hodinu grafických systémov pre kolegov. Kvalitná výučba CAD/CAM systémov predpokladá nové možnosti a rýchlejšiu adaptáciu našich absolventov na pracovnom trhu. Prínos projektu vidíme i v nadviazaní spolupráce a vytvorení pracovných vzťahov v oblasti projekčnej aj vzdelávacej činnosti, ako i šírenie dobrého mena školy prostredníctvom medializácie projektu medzi verejnosťou a záujemcami o štúdium na našej škole.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola-Ipari Szakkozepiskola, Petöfiho 2, Komárno
Komárno