Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prax žiakov v zahraničí zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-035246
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59278 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola na ulici I.Krasku v Púchove pripravuje žiakov pre kľúčový priemysel v regióne, ale aj mimo regiónu. Ide o strojársky, elektrotechnický, gumárensky, odevný priemysel a logistické centrum. Škola úzko spolupracuje so všetkými firmami v regióne a bezprostredne reagujeme na ich potreby. Súčasná prax ukazuje, že žiaci-absolventi síce majú vedomosti a zručnosti vo svojom odbore, ale už menej skúsenosti s priemyselnou výrobou v zahraničí. Preto týmto projektom podporujeme mobilitu mladých ľudí. Hlavným poslaním školy je kvalitná odborná príprava pre priemysel pôsobiaci v SR a EÚ a príprava absolventov na podnikanie. V rámci programu Erasmus+ má naša škola schválenú Chartu v oblasti OVP. Projekt vychádza zo súčasných európskych priorít a operačných cieľov Erasmus+, strategických dokumentov EÚ, SR a Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Ciele nášho projektu definované pre žiakov sú: 1. podporiť mobilitu mladých ľudí a tým zlepšiť ich odborné vedomosti a zručnosti a jazykové kompetencie 2. podporiť osobnostný rozvoj účastníkov projektu 3. zamestnateľnosť a konkurencieschopnosť účastníkov 4. zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania v našej škole v jednotlivých študijných odboroch. Ciele projektu definované pre pedagogických a riadiacich zamestnancov sú: 1. rozvoj profesijných kompetencií pedagogických a riadiacich zamestnancov 2. zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a kvalitu odborného vyučovania 3. rozšíriť doterajšie partnerstvá medzi našou školou a firmami v zahraničí o nové firmy s cieľom podpory vzdelávania prácou 4. rozšíriť systém hodnotenia kvality v našej škole o kontext skúsenosti zahraničných partnerov. Účastníci projektu: • žiaci našej školy študijných odborov: mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, prevádzka a ekonomika dopravy a styling a marketing. • Pedagogickí a riadiaci zamestnanci školy Súčasťou učebného plánu týchto odborov je odborný výcvik i odborná prax, časť ktorej môžu žiaci absolvovať i v zahraničí. Hlavné mobilitné aktivity: Aktivita č.A1 a A2 je štvortýždňová (ES, PL) a trojtýždňová (CZ) mobilita žiakov bude prebiehať v októbri 2017-marci 2018 v 3 krajinách - Španielsku, Českej republike a v Poľsku. Mobility žiakov budú prebiehať v zahraničných firmách a v strediskách praktického vyučovania v partnerských školách. Mobility v ES sa zúčastnia 8 žiaci odboru prevádzka a ekonomika dopravy a styling a marketing, v CZ 6 žiakov odboru mechanik nastavovač a v PL 6 žiaci odboru mechanik mechtronik. V čase realizácie mobilít nebudú mať žiaci 18 rokov, preto účasť sprevádzajúcich osôb je nutná. Aktivita č. A3 je určená pre učiteľov, majstrov odborného výcviku a riadiacich zamestnancov školy. Týždňové mobility v partnerských školách, vzdelávacích inštitúciách a zahraničných firmách sa uskutočnia v mesiacoch október 2017-apríl 2018 v ES,PL a CZ. Do Španielska vycestujú riadiaci zamestnanci školy, do Poľska a Českej republiky pedagogickí zamestnanci školy. Realizácia projektu bude prebiehať v 3 fázach: 1. fáza: príprava – výber účastníkov, uzatváranie zmlúv s účastníkmi, jazyková, interkultúrna a odborná príprava 2. fáza: realizácia mobilít v zahraničí - ES,CZ, PL 3.fáza: nadväzujúce činnosti- vypracovanie žiackych projektov, prezentácie žiakov o získaných skúsenostiach, vypracovanie koncepčných materiál z pohľadu evalvácie, vyhodnotenie projektu, hodnotenie a uznanie výsledkov účastníkov - ECVET, Europass Mobilita, certifikácia, šírenie a využívanie výsledkov projektu Očakávané výstupy: - zvýšené jazykové kompetencie, osobný rozvoj účastníkov, zlepšené odborné zručnosti v oblasti mechatroniky, logistiky dopravy, marketingu a stylingu a strojárenskej výroby, zdokonalenie sa v oblasti IKT - programovanie CNC strojov, aplikačné programy vo svojom odbore, praktické zahraničné skúsenosti, vypracované žiacke projekty, portfólia, rozvoj profesijných kompetencií pedagogických a riadiacich zamestnancov v oblasti odborného vzdelávania. Očakávané dopady: a) účastníci mobilít:- vzdelávanie prácou, zlepšené odborné zručnosti a kompetencie, zlepšené jazykové kompetencie, lepšie výkony pri učení, zvýšené kompetencie v oblasti IKT, získané získané medzinárodné skúsenosti, osobný rozvoj, lepšie možnosti zamestnať sa, zlepšené profesijné kompetencie PZ a riadiacich zamestnancov. b) našu školu: - skvalitnenie odborného vzdelávania v oblasti strojárskej výroby, mechatroniky, marketingu a odevnej výroby a logistiky, posun kvality odborného vzdelávania na vyššiu úroveň, možnosť porovnania obsahu a kvality vzdelávacieho procesu, hodnotenie kvality školy, vyššia prestíž v očiach verejnosti, nové kontakty so zahraničnými firmami a odbornými inštitúciami, možnosť ďalšej spolupráce aj v budúcnosti. c) zahraniční partneri: - nová spolupráca medzi inštitúciami–sociálnymi partnermi-školami, priblíženie kultúr, upevnenie európskej dimenzie,výmena skúseností a porovnanie vzdelávacieho procesu.
Koordinátor:Stredná odborná škola,I.Krasku 491, Púchov
Púchov