Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreatívny ergoterapeut ako jeden z pilierov činností domovov sociálnych služieb
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA204-035310
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:55440 €
Sumár projektu:Hlavnými témami projektu sú: - Zvýšenie odbornosti a kreatívnosti ergoterapeutov v DSS - Začleňovanie seniorov a zdravotne postihnutých do kultúrneho a spoločenského života majoritného spoločenstva. - Posilniť zapojenie organizácii , ktoré pracujú so znevýhodnenými osobami Hlavnými cieľmi projektu sú: - Spoločné učenie sa ergoterapeutov a vymieňanie skúseností pri „nových“ ľudových remeslách z iných krajín - Odborná príprava ergoterapeutov vo viacerých oblastiach a voľnočasových činnostiach DSS - Zlepšenie organizácie práce ergoterapeutov - Optimalizácia usporiadania tvorivých dielní a práce v nich - Vytváranie sietí pridružených organizácii a DSS - Organizovanie kultúrnych programov a festivalov pre zviditeľnenie výsledkov práce klientov DSS Cieľovými skupinami sú: - Ergoterapeuti - Odborný a ostatný personál DSS - Klienti-seniori a zdravotne postihnutí ľudia - Príbuzní klientov - Zriaďovatelia a donori DSS - Odborná a široká verejnosť Projektové aktivity, ktoré budú realizované v priebehu 24 mesiacov trvania projektu sú rozdelené na : 1/Lokálne aktivity, ktoré bude zabezpečovať každý projektový partner a sú to tieto aktivity: Realizácia tvorivých dielní pre klientov Zabezpečenie odborných seminárov pre ergoterapeutov Priestor pre storytelling ergoterapeutov projektových partnerov pre ergoterapeutov z pridružených organizácii Organizovanie miestnych a regionálnych festivalov Vyhľadávanie nových pridružených organizácii Zabezpečenie úloh súvisiacich s disemináciou projektu v rámci regiónu 2/ Nadnárodné projektové stretnutia – uskutočníme štyri stretnutia pre vybraných zamestnancov projektových partnerov a odborníkov. 3/ Vzdelávacie-školiace aktivity – zorganizujeme desaťdňové krátkodobé spoločné odborné podujatie pre zamestnancov , ktorého sa zúčastnia : ergoterapeuti , vedúci projektových partnerov, odborní pracovníci DSS a ľudoví remeselníci- dobrovoľníci. Počas projektu a po jeho ukončení očakávame nasledovné výsledky: - Zvýšenie kreativity a odbornosti ergoterapeutov v DSS pre seniorov a zdravotne postihnutých ľudí - Vzájomné inšpirovanie sa „ osvieženie“ a spestrenie práce ergoterapeutov novými technikami a nápadmi - Spoluprácou ergoterapeutov s ľudovými remeselníkmi vylepšovanie metodiky pri výučbe ľudových remesiel . - Vytvorenie internetového komunikačného nástroja pre všetkých pracovníkov DSS - Základné zvládnutie „nových „ ľudových remesiel klientmi , čím získajú úprimný záujem o voľnočasové činnosti a práce. - Porovnávanie aktivít pre zvýšenie sebavedomia a optimizmu seniorov a zdravotne postihnutých z ponuky jednotlivých projektových partnerov s prihliadnutím na sociálno-kultúrnu situáciu každej krajiny - Možnosť použitia aktivít projektu na podporu rozvoja , prestavby a budovania personálnych kapacít v DSS - Pripravovať priestor na prezentáciu výsledkov práce jednotlivých DSS širokej verejnosti organizovaním miestnych a regionálnych festivalov ľudových remesiel - Vytváranie národných a nadnárodných sietí pridružených organizácii a DSS. Po dosiahnutí očakávaných výsledkov bude adekvátny aj dopad projektu na : 1/ Ergoterapeutov- hlavne v spestrení a „osviežení“ práce novými technikami a nápadmi, vo zvýšení empatie a osobnej obetavosti pri práci s klientmi 2/ Odborných pracovníkov – zvýšenie personálnej pripravenosti , profesionality a pracovného nasadenia pri zviditeľňovaní výsledkov práce v DSS 3/ Seniorov a zdravotne postihnutých – zvyšovanie záujmu o voľnočasové práce v tvorivých dielňach, optimizmus , dobrá nálada a sebavedomie. Tým všetkým sa vytvoria predpoklady pre dobrú atmosféru v DSS , čím dosiahneme cielený dopad práce DSS na zriaďovateľov, donorov, príbuzných klientov a odbornú a širokú verejnosť. SPOLOČNOU PRÁCOU POMÁHAŤ OSTATNÝM
Koordinátor:Tradičné ľudové umelecké remeslá
Leopoldov