Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša sila je v skúsenostiach - inovatívny vzdelávací program pre skúsenostných expertov
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA204-035360
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:80814 €
Sumár projektu:Jedným z cieľov v oblasti zamestnanosti vo všetkých Európsky krajinách je aj osobitná podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím (OZP) na otvorenom trhu práce a motivovanie zamestnávateľov k ich zamestnávaniu. Pre OZP existujú rôzne podporné štátne služby zamestnanosti, kapacita týchto služieb však nepokrýva požiadavky na národnej úrovni v partnerských krajinách, najmä v dôsledku nedostatočného počtu kvalifikovaných odborníkov. Pri zapĺňaní tejto medzery čoraz väčší význam zohrávajú organizácie pôsobiace v neziskovom sektore. Výsledky prieskumov poukázali nato, že je potrebné venovať zvýšenú pozornosť podpore prechodu zo vzdelávania k zamestnávaniu mladých ľudí so zdravotným postihnutím ako aj podpore OZP pri výbere a zmene zamestnania. Tento proces vyžaduje skúsených odborníkov, ktorí by pomáhali OZP pri prekonávaní prekážok, prenosu skúseností najmä pri zamestnávaní na otvorenom trhu práce. Projekt si kladie za cieľ vypracovanie inovatívneho vzdelávacieho programu formou blended-learning pre "Skúsenostných expertov" na základe medzinárodných odporúčaní. "Skúsenostný expert" podľa nášho projektu je OZP, ktorý v priebehu vlastného života prežil problémy v dôsledku zdravotného postihnutia, sám dokázal ich riešiť a prostredníctvom posilnených zručností, postojov, metód a vysokokvalitných kompetencií získaných v rámci inovatívneho vzdelávania a môže vlastné životné skúsenosti využiť a aplikovať v prospech iných OZP. "Skúsenostní experti" po ukončení vzdelávania môžu pôsobiť v neziskových organizáciách a prispieť tak k reintegrácii OZP na trh práce. Do projektu budú zapojené 4 partnerské inštitúcie pôsobiace v oblasti poskytovania poradenských, vzdelávacích a špeciálnych služieb pre znevýhodnené skupiny zo štyroch krajín EÚ - zo Slovenskej republiky, z Maďarska, z Rumunska a z Turecka. Hlavné ciele projektu: - prispieť k zlepšeniu kvality, zvýšeniu intenzity a objemu spolupráce medzi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti zvyšovania zamestnateľnosti a podpory zamestnanosti OZP vytvorením, rozvíjaním a upevňovaním národných a nadnárodných partnerských sietí - prispieť k profesionalizácii organizácií, zvyšovanie vedomostnej úrovne a rozvíjanie kompetencií mentorov, skúsenostných expertov, odborných poradcov so zdravotným postihnutím ako aj samotných OZP so skúsenosťami ich zapojením do inovatívneho vzdelávacieho programu pre skúsenostných expertov - podpora (re)integrácie OZP profesionalizáciou organizácií a zvyšovaním ich klientovej orientácie využitím životných skúseností skúsenostných expertov Špecifické ciele projektu: - organizovanie workshopov na národnej úrovni za účasti odborníkov a ďalších aktérov trhu práce s cieľom identifikácie vzdelávacích programov, príkladov dobrej praxe, osvedčených postupov zameraných na zvyšovanie zručností a kompetencií mentorov, skúsenostných expertov resp. špeciálnych a odborných poradcov, ktorí sa zaoberajú zvyšovaním zamestnateľnosti a podporou zamestnanosti OZP, zhrnutie odporúčaní na národnej úrovni na rozvíjanie týchto programov - výmena skúseností, zdieľanie, konfrontovanie myšlienok, postupov a metód na medzinárodnej úrovni v oblasti vzdelávania mentorov, skúsenostných expertov, špeciálnych a odborných poradcov, ktorí sa zaoberajú reintegráciou OZP, za účelom podpory profesionalizácie a internacionalizácie organizácií - využitie synergií jednotlivých sektorov na podporu vzdelávania skúsenostných expertov (OZP so skúsenosťami) a reintegrácie OZP - vypracovanie obsahu Inovatívneho vzdelávacieho programu pre skúsenostných expertov na základe medzinárodných odporúčaní v elektronickej forme - vzdelávanie lektorov inovatívneho vzdelávacieho programu pre skúsenostných expertov, ktorí sú OZP - pilotné testovanie (formou blended-learning), hodnotenie a návrh odporúčaní pre zavedenie Inovatívneho vzdelávacieho programu pre skúsenostných expertov do aplikačnej praxe - tvorba informačných materiálov (leták, elektronická zbierka, brožúra) a webovej stránky - podpora neformálneho vzdelávania a zvyšovanie IKT zručností odborníkov (OZP) a občanov so zdravotným postihnutím so skúsenosťami za účelom podpory reintegrácie OZP - podpora spolupráce aktérov trhu práce z rôznych sektorov (štátny, verejný, ziskový, neziskový) na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni Cieľové skupiny: Priame cieľové skupiny: - mentori, odborní poradcovia so zdravotným postihnutím, ktorí pôsobia v oblasti podpory reintegrácie OZP v rámci partnerských organizácií (budúci lektori inovatívneho vzdelávacieho programu pre skúsenostných expertov) - občania so zdravotným postihnutím (potenciálni "skúsenostní experti") Nepriame cieľové skupiny: - OZP - vzdelávacie inštitúcie - mimovládne organizácie - úrady práce - agentúry podporovaného zamestnávania - poradenské organizácie - partnerské organizácie - zamestnávatelia vrátane chránených dielní a pracovísk - profesijné a stavovské organizácie - organizácie poskytujúce poradenstvo pre OZP - asociovaní partneri
Koordinátor:Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder
Veľký Meder