Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoologické záhrady verzus ochrana živočíšnych druhov
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA219-035307
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:135900 €
Sumár projektu:Vzdelávanie potrebuje nové výzvy a musí viac zaujať stanovisko k otázkam a trendom súčasnosti a budúcnosti. Náš projekt sa bude zaoberať spojením globálneho s miestnym, pozrieme sa na súčasné javy a vyvodíme osobné závery. Náš projekt „Zoologické záhrady kontra ochrana živočíšnych druhov" sa bude obzvlášť zaoberať zachovaním biologickej diverzity. Hlavným heslom našej projektovej práce bude výrok M. Gándhího: „Veľkosť a mravný pokrok národa sa pozná podľa toho, ako zaobchádza so zvieratami." Vedci varujú, že vymieranie živočíšnych druhov je v plnom prúde. Európske a miestne zoologické záhrady sú veľkým prínosom k zachovaniu živočíšnych druhov. Cieľmi projektu pre všetky partnerské školy bude zlepšiť kvalitu vzdelávania na školách, podporiť kľúčové kompetencie žiakov, naznačiť riešenie problému prostredníctvom spolupráce škôl a európskych zoologických záhrad, hospodárstva, rodičov a žiakov, integrovať žiakov, rozvíjať a používať inovatívne prístupy na miestnej, regionálnej a európskej úrovni, rozvíjať mediálne kompetencie, európsku projektovú prácu a interkultúrnu komunikáciu na školách, podporiť získanie autentickej komunikačnej kompetencie v cudzích jazykoch žiakmi a učiteľmi, podporiť výmenu odborných pedagogických skúseností medzi učiteľmi partnerských škôl, integrovať školské partnerstvá do vyučovania prostredníctvom eTwinningu, rozvíjať angažovanosť a vyjadrenie názoru v spoločnosti. Na projekte participuje 5 partnerských škôl: Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre, Slovensko ako koordinátor projektu, Ludwigsgymnasium v Köthene, Nemecko, Sukriye Onsun Ilkokulu v Konyi, Turecko, Instituto Enseñanza Secundaria “Ategua” v Castro del Río, Španielsko a Vuosaaren lukio v Helsinkách, Fínsko. Po úspešnom ukončení viacerých projektov Comenius vznikla medzi projektovými partnermi aktívna spolupráca založená na vzájomnej dôvere. Vytvorí sa 5 národných a 5 medzinárodných pracovných skupín. V každej partnerskej škole bude asi 25 žiakov a 8 -10 učiteľov aktívne pracovať v projektovom tíme. Spolupráca v rámci projektu bude zahŕňať spoluprácu so žiakmi, učiteľmi, rodičmi, riaditeľmi zoologických záhrad, ošetrovateľmi v zoo, vedeckými inštitútmi, univerzitami a vysokými školami, zástupcami hospodárstva a politiky, školskej správy, zainteresovanými kruhmi odborníkov, so zástupcami médií. Žiaci budú skúmať, ako zoologické záhrady prispievajú k zachovaniu rôznorodosti druhov, perspektívy budúcnosti zoologických záhrad, medzinárodnú sieť zoologických záhrad, biologickú diverzitu, programy na chov zvierat - výmena genofondu, správny chov druhov podľa medzinárodného štandardu, programy na vzdelávanie a výchovu (vzdelávacie programy zoologických záhrad, otvorené vyučovanie), ochranu zvierat verzus ich práva. Aktivity zahŕňajú vytvorenie webovej stránky, výskumy v zoo, vypracovanie evalvačných pracovných hárkov, vypracovanie polemiky na tému ochrana zvierat a ich práv v nemeckom a anglickom jazyku, vytvorenie leva ako putovného maskota projektu s USB kľúčom, porovnanie programov na ochranu rysov, netopierov, programy na chov býkov, zubrov, andalúzskych a lipických koní, skúmanie biologickej diverzity a projekty na ochranu leoparda snežného vo Fínsku a vedecké výskumy o zdravej vyváženej strave. Metodológia bude založená na metóde „Učenie sa vyučovaním“ Jean-Pol Martina, ktorej osobitosť je v prenesení funkcií vyučovania na žiaka. Metodika bude zahŕňať komparatívnu a výskumnú metódu, metódu pozorovania, dialogické slovné metódy, metódu panelovej diskusie, učenie sa myslením, cítením a manuálnou manipuláciou, prácu zameraná na konanie, inkluzívnu pedagogiku, diferenciáciu, kooperatívne učenie, orientáciu na žiaka a na proces, učenie sa k slobodnému rozhodovaniu sa, samostatnú prácu a zároveň aj evalvačné metódy. Konečnými výsledkami projektu bude internetová stránka projektu, eTwinningový projekt, 5 národných výstav a medzinárodná výstava, moduly na zlepšenie otvoreného vyučovania v prírodovedných predmetoch - metodické portfólio ako online platforma pre učiteľov, spoločné polemiky o vedeckých výskumoch, postery na tému ochrany zvierat, komiksy na tému ochrany zvierat, logo projektu, kniha s výsledkami projektu, kniha receptov na zdravú vyváženú stravu, Európsky týždeň ako záverečné podujatie projektu. Predpokladaný dopad projektu: rozvíjanie porozumenia pre rôznorodosť európskych kultúr a jazykov, zvýšenie jazykových, sociálnych a digitálnych kompetencií žiakov, zlepšenie ich školských výsledkov, získanie skúseností z oblasti profesijného sveta, pre učiteľov získanie väčších kompetencií pri vykonávaní vlastnej práce formou inovatívnych metód, posilnenie učiteľského povolania. Možné dlhodobé prínosy: publikovanie overených projektov na internetovej stránke alebo na eTwinningu ako možná výmena takýchto projektov, vypracovanie materiálov na ďalšie ukážkové témy pre online platformu.
Koordinátor:Piaristicka spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Nitra