Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradície bez hraníc - Cesta regionálnymi kultúrami
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA219-035314
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:108020 €
Sumár projektu:Idea projektu vznikla na základe predchádzajúcej spolupráce ako aj nových kontaktov. Naše partnerstvo pozostáva z piatich škôl – zo Slovenska. Česka, Poľska, Litvy a Rumunska. Medzi slovenským, českým a litovským partnerom existovali bilaterálne vzťahy už v minulosti, ďalších partnerov sme získali na základe iných projektových aktivít. Potreba účasti na spoločnom projekte je podporená slabým vnímaním kultúry a tradícií v regióne a partnerských krajinách, komunikačné problémy mladých ľudí ako aj nevyrovnanosť a predčasné ukončenie vzdelávania, ktoré majú negatívny vplyv na sociálne vzťahy. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí zamestnanci a žiaci škôl, širšia regionálna komunita zapojená do prezentácie národnej kultúry ako aj zástupcovia regionálnej samosprávy, kultúrnych a sociálnych inštitúcií Z hlavné ciele projektu sme si stanovili: -rozvíjať porozumenie medzi mladými ľuďmi o diverzite európskej kultúry a jazykov -obohatiť vedomosti žiakov o kultúre partnerských krajín -motivovať žiakov rozšíriť si vedomosti prostredníctvom vlastnej tvorivej práce -podporiť a vytvoriť záujem o iné kultúry Európy a identifikovať sa s nimi -zlepšiť komunikačné kompetencie účastníkov, a to najmä v oblasti cudzích jazykov -zlepšiť zručnosti v práci s IKT -prepojiť formálne a neformálne vzdelávanie v partnerských školách s dôrazom na komplexný rozvoj osobnosti žiakov Počas realizácie projektu zorganizujeme jedno nadnárodné projektové stretnutie a 5 krátkodobých výmen žiakov partnerských škôl. Počas týchto stretnutí, ale tiež v rámci vzdelávacieho procesu v školách budú žiaci pracovať na tvorbe záverečných výstupov projektu: • kuchárska kniha národných kuchýň • prezentácie národnej ľudovej kultúry • prezentácie národných ľudových tradícií • brožúra o systéme ochrany kultúry a tradícií v každej krajine. • súťaž o kultúre a tradíciách v partnerských krajinách • príprava hier a online kvízov využívajúcich IKT • prezentácia o rodinných zvykoch a tradíciách • prieskum názoru na stav kultúrneho dedičstva • etno - fotoalbum/kniha a kalendár Dôležitým výsledkom projektu bude vytvorenie stabilného partnerstva, ktoré využijeme v budúcnosti na rozšírenie medzinárodnej spolupráce. Všetky partnerské školy budú využívať výsledky projektu v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prezentácie, výsledky prieskumov a všetky výstupy a informačné materiály získané počas realizácie projektu na predmetoch geografia, dejepis, cestovný ruch, náuka o spoločnosti, cestovný ruch, kultúrna príprava. Do školských vzdelávacích programov škôl sa zakomponujú výsledky výmeny skúseností nadobudnutých počas projektu. Školy môžu využívať vybrané výsledky aj pre projekty a aktivity v rámci ďalšieho alebo celoživotného vzdelávania.
Koordinátor:Spojená škola
Detva