Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bádatelia prírody
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA219-035331
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:125230 €
Sumár projektu:Cieľom nášho projektu je inovácia vyučovacieho procesu na každej partnerskej škole v oblasti environmentálnej výchovy a prírodovednej gramotnosti. Vytvoríme metodický materiál k výučbe nielen prierezovej témy Environmentálna výchova, ktorá sa vyučuje na našej škole ako samostatný predmet, ale takisto aj ostatným prírodovedným predmetom ako je prírodoveda, prvouka, vlastiveda, alebo regionálna výchova, anglický jazyk, dramatizácia. Pomocou získaných materiálov, pomôcok, prezentácií, hier, pexies aj obrázkov obohatíme výučbu tohto predmetu názornými, autentickými pomôckami, využiteľnými aj v praxi. Environmentálna výchova sa tak stane jedným z vyučovaných predmetov alebo ako integrovaná súčasť oblasti science. Osvoja si ju žiaci zážitkovou metódou, na ktorej sa môžu podieľať aj oni sami. Na realizácii tohto projektu sa zúčastnia 4 krajiny, ktoré sa jednotlivými zložkami životného prostredia (ČESKO- vzduch - doprava, živočíchy, POĽSKO- pôda a odpad, PORTUGALSKO- voda , rastliny , SLOVENSKO - človek , zdravá výživa) budú podieľať na vytváraní jedného celku – environmentálnej výchovy. V každej krajine získame príbehy, básne, prezentácie, rozprávky, vymaľovánky, rôzne pokusy, hry, modely a slovníček na danú tému, ktoré budeme prezentovať spoločne so žiakmi a spracovávať na jednotlivých stretnutiach pri príležitostiach rôznych environmentálnych sviatkov: -Deň vody- Portugalsko (032018), Deň Zeme - Poľsko (042018) ,Týždeň mobility- Česká republika (092018 ) Svetový deň zdravia – Slovenská republika (04 2019) , Deň bez áut -Česko (092019), Svetový deň lesov Portugalsko (032020), - Slovenská republika ( 062020)- (prezentácia výsledkov-vyhlásenie NAJ ekoškoly/triedy). Budú rozvíjať svoj talent, tvorivosť a fantáziu pri tvorbe jednotlivých materiálov (knihy, príbehu, videa, básní, dramatizácie, modely zvierat, rastlín, herbárov, vodných tokov atď). Budú aktívni v ochrane životného prostredia čistením odpadu vo svojom okolí, zmapovaním a zaznamenávaním nelegálnych skládok v ich okolí, čo môžu porovnávať medzi jednotlivými štátmi a krajinami,zberom druhotných surovín. Získame tak akýsi prehľad stavu životného prostredia nielen v našej krajine ,ale aj v ostatných krajinách (v našom prípade 3), čo poslúži ako podklad k spojenectvu našich síl, aby sme spoločne zveľaďovali a chránili našu Zem. Tento projekt nám umožní spoznať krásy iných krajín, flóru aj faunu, živočíchy, ktoré sa v našej krajine nevyskytujú, ich životné podmienky v rôznych teplotných pásmach,nakoľko sa projektu zúčastnia 3 stredoeurópske krajiny a 1 krajina južnej Európy. Na všetkých zapojených školách bude od 01/2018 do 03/2020 prebiehať súťaž o NAJ ekotriedu/škola. Prostredníctvom realizácie jednotlivých čiastkových úloh (harmonogramu) sa žiaci budú zážitkovou formou, bádateľstvom zoznamovať, objavovať jednotlivé zložky krajiny, čím spoločnými silami prispejeme k výsledkom, dosiahnutiu cieľa projektu . Okrem toho učitelia si môžu rozvíjať svoje osobnostné a kvalifikačné kompetencie - v jazykovede, IT, multikulturalite, inovačnom zmýšľaní, vytváraní európskych projektov, využívaní nových metód. Projekt ovplyvní nielen učiteľov, ale aj žiakov (budú viac otvorení inováciám, novým zmenám, dychtiví pracovať v medzinárodných skupinách), rodičov, miestne vzdelávacie inštitúcie, miestne základné a stredné školy, regionálne, národné a európske environmentálne organizácie, ktoré budú informované o aktivitách nášho projektu a jeho výsledkoch. Žiaci získajú nové kompetencie v oblasti ochrany životného prostredia, jazykov a multikulturalite . Budú sebaistejší a zodpovednejší za svoju budúcnosť. Všetky projektové aktivity budú pokračovať aj po skončení projektu, pretože získaný didaktický materiál poslúži aj ostatným učiteľom pri výučbe .
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
Rakovec nad Ondavou