Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spielend neues lernen
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA219-035392
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:106790 €
Sumár projektu:Súčasná doba nám poskytuje viacero moderných spôsobov, ako sa čo najefektívnejšie vzdelávať. Projekt Spielen neues lernen je pokračovaním úspešnej realizácie eTwinningového projektu pod rovnakým názvom, ktorý získal európsky certifikát kvality a bol ocenený ako najlepší projekt v nemčine. Realizátori eTwinningového projektu z Turecka, Slovenska a Grécka sa preto rozhodli tento projekt realizovať ako Erasmus projekt a vyzvať na zapojenie dve školy z Poľska a Talianska. Koordinátorom projektu je Základná škola, Wolkerova 10 v Bardejove. Cieľom projektu je motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov, rozšíriť využívanie aktivizujúcich prvkov hry (gamifikácia) vo vyučovaní cudzích jazykov, ale aj iných predmetov. Gamifikácia vo vzdelávaní navrhuje použitie herných systémov, zážitkov a kultúrnych rolí na motivovanie správania študentov.Všetci, ktorí sa do tohto projektu zapoja, budú mať príležitosť na výmenu svojich osvedčených postupov a činností pri vyučovaní, budú môcť porovnať svoje metódy a učiť sa od seba navzájom. V neposlednom rade sa vytvoria nové učebné zdroje, ktoré sa budú neustále rozširovať a zverejňovať pre iné školy a učiteľov, ktorí majú záujem implementovať prvky gamifikácie vo svojom vyučovaní. Do projektu budú zapojení žiaci vo veku 14 – 16 rokov. V projekte sú naplánované dve nadnárodné stretnutia koordinátorov a tri krátkodobé výmenné aktivity žiakov. V prvej fáze realizácie projektu bude vytvorená webová stránka, ktorá bude informovať o cieľoch a realizácii projektu. Prvé nadnárodného stretnutia v Turecku bude zamerané na evalváciu už prebiehajúcich aktivít a zároveň budú koordinované naplánované ostatné projektové činnosti ako aj organizácia plánovaných výmen. Druhé nadnárodné stretnutie bude spojené s konečným zhodnotením projektu. Nosnou časťou projektu sú výmenné stretnutia žiakov prioritne zamerané na praktické uplatnenie prvkov hry v učení sa a v komunikácii v cudzom jazyku. Aktivity, na ktorých budú žiaci participovať budú zamerané aj na poznávanie kultúry. Pobytu sa zúčastní 10 učiteľov a 20 žiakov z piatich krajín. Bude trvať päť dní. Zúčastnení žiaci sa oboznámia aj so životným štýlom teenagerov v krajine, budú hľadať podobnosti, ale aj odlišnosti, budú rozvíjať tímovú spoluprácu, zlepšia si IKT a prezentačné zručnosti. Program pobytu je nasledovný. Prvý a druhý deň - práca v tímoch a spracovanie jednotlivých tém projektu. Žiaci budú vytvárať detektívne scenáre na stanovenú tému. Úlohou bude niekoho alebo niečo nájsť v určenom priestore na základe stanovených indícií. Žiaci budú rozdelení do 6 tímov, na čele každého tímu bude jeden učiteľ. Tri tímy budú písať scenár v angličtine, úroveň A2 a tri tímy budú písať scenár v nemčine, úroveň A1. Tieto scenáre budú napísané v niekoľkých jazykových úrovniach: od najľahšej až po ťažkú, z dôvodu zapojenia žiakov s rozdielnou úrovňou ovládania cudzieho jazyka. Štyria učitelia budú v tomto čase vytvárať on-line hry a kvízy k danej téme. Tretí deň bude venovaný spoznávaniu histórie a kultúry krajiny a mesta. Žiaci budú riešiť úlohy týkajúce sa kultúry a života v danej krajine. Zbieranie bodov, získavanie odmien, porovnávanie sa s ostatnými, postupovanie "na vyšší level", ale aj uplatňovanie hravej tvorivosti napomáha stať sa dobrým vďaka tomu, že dáva príležitosť skúsiť pokus znova. Štvrtý deň stretnutia bude tzv. Deň hier, na ktorom budú jednotlivé tímy hrať on-line hry a riešiť kvízy. Za správne odpovede tím získava opäť bodové ohodnotenie, bonusové body budú pridelené aj za najrýchlejšie vyriešené úlohy a najlepší tím vyhráva. Tieto bonusové body majú podnecovať súťaživosť, čo je základným cieľom hier. Posledný deň pobytu - vyhodnotenie a odmenenie najlepšieho tímu. Každá aktivita bude hodnotená prostredníctvom dotazníka a výsledky budú spracované v záverečnom protokole projektu. Využitie hier vovyučovaní má za cieľ jednoduchou a zábavnou formou dosiahnuť úspech v učení. Pri tomto učení sa zvyšuje sebavedomie žiakov, zlepšuje sa samostatnosť pri riešení problémov a podporuje tímový duch. Výmenný pobyt poskytuje spoznávanie iných kultúr na základe vlastných skúseností a posilňuje pocit európskej identity. Nadobudnuté digitálne zručnosti naučia žiakov vyhľadávať potrebné informácie a kriticky ich vyhodnocovať. Mobilita nie je naším jediným cieľom, týmto cieľom je trvalosť a opakovane použiteľné vyučovacie metódy formou hry. Všetky scenáre a on-line hry budú on-line dostupné širokej verejnosti na webovej stránke projektu. Webová stránka bude návodom a zdrojom informácií pre učiteľov. E-časopis bude informovať o priebehu projektu. Vytvorené publikácie v materinských jazykoch, budú distribuované pre učiteľov cudzieho jazyka, na seminároch, ktoré zrealizujú učitelia, účastníci projektu na školách v svojom regióne. Učitelia, ktorí tvoria tento projekt, poznajú výhody využitia gamifikačných prvkov vo vyučovaní a odporúčajú preto svojim kolegom zameniť tradičnú metódu za novú flexibilnú a inovatívnu.
Koordinátor:Základná škola, Wolkerova v Bardejove
Bardejov