Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Československá vzájomnosť v umeleckých remeslách
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA219-035396
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:71660 €
Sumár projektu:Strategické partnerstvo „Československá vzájomnosť v umeleckých remeslách“ vzniklo na základe spoločného rozhodnutia zúčastnených škôl spolupracovať na rozvíjaní odborného vzdelávania a prípravy umeleckého zamerania prostredníctvom uplatnenia netradičných vyučovacích metód a technologických postupov v odevnom, grafickom, fotografickom, priestorovom, produktovom a reklamnom dizajne. Do projektu budú zapojení žiaci dvoch stredných odborných škôl umeleckého zamerania zo Žiliny a Jihlavy. Uvedené stredné školy vychovávajú a vzdelávajú žiakov vo veku od 15 do 19 rokov. Dĺžka trvania projektu je stanovená od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2019 s cieľom navzájom si odovzdať odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie v netradičných umeleckých technikách pre cieľovú skupinu, ktorou sú žiaci stredných odborných škôl. Hlavným cieľom projektu je prepojiť odborné vzdelávanie umeleckého zamerania s praktickou činnosťou, implementovať odborné techniky práce do výchovno-vzdelávacieho procesu a vymeniť si osvedčené postupy medzi partnerskými školami. Pridanou hodnotou strategického partnerstva je rozvíjanie informačno-komunikačných technológií, jazykových schopností a praktických odborných zručností žiakov. Účastníci projektu získajú potrebné informácie o pracovnom prostredí, pracovných nástrojoch, technikách, postupoch práce a praktickej činnosti v oblasti umenia a dizajnu. Čiastkové ciele projektu: a) prezentovať odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie žiakov vo zvolených študijných odboroch umeleckého zamerania, b) pomôcť mladým ľuďom po ukončení štúdia so vstupom na európsky trh práce, c) implementovať popis jednotiek učenia v systéme ECVET do výchovno-vzdelávacieho procesu, d) porovnať dejiny, umenie a kultúrny vývoj, systém vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti česko-slovenskej spolupráce, e) využiť anglický, slovenský a český jazyk pri komunikácií v novom prostredí, f) vytvoriť relevantné informačné výstupy z projektovej aktivity, g) zvýšiť profesijnú kvalifikáciu zapojených odborných pedagógov a následné využiť novo získané vedomosti a zručnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, h) šíriť osvedčené postupy v oblasti odborného vzdelávania medzi partnerskými školami. Projekt sa týka nasledovných cieľových skupín: 8 pedagogických zamestnancov a 24 žiakov z každej školy (celkom 48 žiakov). Počas realizácie projektu sa uskutočnia štyri pracovné stretnutia učiteľov a vybraných skupín žiakov. Stretnutia budú orientované do štyroch oblastí odborného vzdelávania a prípravy umeleckého zamerania – maľba, kresba, fotografia a tvorba výtvarného objektu (umelecké spracovanie textilu a filmová tlač). Téma spoločnej tímovej tvorby žiakov bude volená tak, aby zachytila najvýraznejší rys geografickej lokality, v ktorej sa nachádza stredná škola. Jednotlivé ateliéry budú pracovať na zadané témy: SPUŠ Jihlava – Umelecké spracovanie textilu (textilné techniky), SSUŠ Žilina – Umenie a dizajn (počítačová grafika, linoryt a umelecká fotografia). Počas práce v jednotlivých ateliéroch budú realizované sprievodné akcie – spoločná jazyková príprava anglického, českého a slovenského jazyka, kultúrne a spoločenské aktivity. Každé česko-slovenské stretnutie bude ukončené spoločnou výstavou a vernisážou, na ktorej budú predstavené práce ďalším učiteľom, študentom a širokej verejnosti. Počas projektových stretnutí budú pedagogický zamestnanci oboznámení so zvolenými technikami, pre ktoré vytvoria popis jednotiek učenia v systéme ECVET. Na základe týchto materiálov budú študenti hodnotení na poslednom stretnutí. Súčasťou projektu bude priebežná komunikácia pracovných tímov škôl na spoločne vytvorenej internetovej stránke. Výstupom projektu bude trojjazyčný anglicko-česko-slovenský slovník zameraný na odbornú terminológiu umenia a dizajnu. Získané skúsenosti a naviazané pracovné kontakty budú trvalým prínosom pre každého z účastníkov projektovej aktivity. Počas projektových stretnutí bude každý účastník vybavený tabletom, pomocou ktorého bude dokumentovať svoju činnosť na zadaných úlohách. Z vytvorených filmových záznamov žiakov bude vytvorený spoločný videofilm. Všetky aktivity budú uverejnené na spoločnej stránke projektu, z ktorého bude vyrobené propagačné DVD. Žiaci získajú nové vedomosti, zručnosti a kompetencie v rozsahu 12 dní podľa vytvoreného popisu jednotiek učenia v systéme ECVET. Zároveň bude vytvorený vzdelávací materiál z oblasti zvolených techník v rozsahu cca. 50 strán. Pred každou mobilitou sa uskutoční tzv. virtuálna mobilita, ktorá bude novou platformou elektronickej komunikácie medzi vybranými žiakmi, ktorí sa vzájomne oboznámia s výstupmi zvolenej techniky. Strategické partnerstvo prispeje k inovácii odborného vzdelávania a prípravy a ku zefektívneniu vyučovania odborných umeleckých predmetov na oboch školách.
Koordinátor:Súkromná stredná umelecká škola
Žilina