Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angličtina - most k porozumeniu
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046045
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5445 €
Sumár projektu:Projekt je zameraný na inovácie vo vyučovaní angličtiny. Cieľom projektu je skvalitňovať a rozvíjať odborné zručnosti a vedomosti učiteľov ako aj žiakov . Našou snahou je vniesť do vyučovania jazykov inovatívne metódy nadobudnuté prostredníctvom odborných kurzov. Preto chceme získavať nové podnety pre výuku cudzích jazykov a rozvinúť ďalšiu projektovú spoluprácu v medzinárodnom kontexte. Projektu sa zúčastnia vyučujúce: Mgr. Katarína Ďurošová - pracovná pozícia: učiteľka anglického jazyka a psychológie. V súčasnosti sa spolupodieľa a zúčastňuje na mobilitnom projekte prostredníctvom programu Erasmus+ v kľúčovej kompetencii KA1 s Pedagogickou fakultou Vysokej školy Gál Ferencz v maďarskom Szarvasi. Mgr. Natália Ševčíková - pracovná pozícia: učiteľka anglického jazyka a etiky. V minulosti (2012-2013) sa prostredníctvom programu Comenius so žiakmi zúčastnila projektu (Crossing the borders of Europe on the rays of the sun) ako jeden z projektových partnerov. Mgr. Katarína Oravcová- pracovná pozícia: učiteľka anglického jazyka a odborných predmetov. Koordinátorka projektových činnosti Mgr. Michaela Gregušová - pracovná pozícia: učiteľka metodiky výtvarnej výchovy, grafický dizajnér pre PaSA Projektové aktivity: Špecifikácia inovatívnych metód v jazykovom vzdelávaní - metóda CLIL, projektové vyučovanie, kombinované vyučovanie, flipped learning. Nové oblasti a techniky výučby anglického jazyka. Zlepšenie jazykových a komunikačných schopností Absolvovanie vzdelácích kurzov v zahraničí. Metodológia: tímová práca, prípadové štúdie, multimediálne zdroje, praktický workshop, inscenačné metódy, sebahodnotenie, skupinové hodnotenie, dotazník, projektové vyučovanie, brainstorming Výsledky a predpokladaný dopad: Zapracovanie nadubudnutých vedomostí a zručností do učebných osnov angličtiny. Tvorba a zdieľanie nových učebných materiálov. Monitorovanie motivácie žiakov k učeniu sa cudzieho jazyka po zavedení inovatívnych vyučovacích metód. Možné dlhodobé prínosy: Zlepšenie výsledkov žiakov na maturitnej skúške z angličtiny. Rozvoj ďalšej medzinárodnej projektovej spolupráce. Zvýšenie motivácie ostatných pedagógov zúčastňovať sa medzinárodných vzdelávacích aktivít.
Koordinátor:Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
Lučenec