Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nepretržité vzdelávanie učiteľov = žiaci pripravení pre život v globálnom svete
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046052
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12825 €
Sumár projektu:Základná škola Jozefa Horáka je otvorená internacionalizácii a vedenie školy spolu s pedagogickými zamestnancami majú chuť a potenciál inovovať a modernizovať vyučovací proces v súlade s aktuálnymi trendmi v oblasti vzdelávania na medzinárodnej úrovni. Ak sa chceme stať konkurecieschopnou vzdelávacou inštitúciou v rámci EU, je potrebné rozvíjať cudzojazyčné kompetencie našich zamestnancov tak, aby boli schopní komunikovať v danom jazyku. Povolanie učiteľa je extrémne náročné a psychicky vyčerpávajúce. Vzdelávanie učiteľov, zdokonaľovanie ich zručností a účasť na medzinárodných projektoch je spôsob ako zvyšovať ich motiváciu a kreativitu. Po absolvovaní medzinárodných kurzov sa učitelia vrátia plní energie a nových nápadov, čo sa okamžite prejaví v ich pracovnom nasadení a najväčšie benefity z toho budú mať ich žiaci. Nové metódy, formy práce a organizácie vyučovacích hodín zvýšia motiváciu žiakov a tým aj množstvo osvojených zručností. Pri vyučovaní je nevyhnutné držať krok s dobou a záujmami našich žiakov, ktorí majú prirodzený záujem o využívanie ANJ pri komunikácii v chatoch a pri iných aktivitách. Učiteľ musí vedieť podporiť ich záujem a viesť ich k zmysluplnému rozširovaniu ich zručností nielen v hodinách anglického jazyka, ale aj na iných predmetoch prostredníctvom metódy CLIL. Kurzy a hospitácia sú prostriedok ako pripraviť učiteľov práve na vzdelávanie modernej generácie žiakov. Škola disponuje najmodernejšími technológiami a neustále zlepšuje svoju technickú vybavenosť. Aby mohli žiaci maximálne využívať potenciál školskej vybavenosti, potrebujeme kvalitne pripravených pedagógov. Hlavným cieľom mobilitného projektu je poskytnúť učiteľom nástroje na zefektívnenie ich činnosti, dať im priestor na rozvoj kreativity, zvýšiť ich odborné sebavedomie, získať informácie o rôznych typoch vzdelávacích systémov a všetky získané pozitívne podnety preniesť do každodennej práce so žiakmi. Priamymi účastníkmi projektu sú piati pedagogickí zamestnanci Základnej školy Jozefa Horáka. Absolvovaním štrukturovaných kurzov a job shadowingu si účastníci zvýšia svoje odborné kompetencie v oblasti inovácie a kreativity vo vyučovaní, ako aj schopnosti efektívnejšie využívať IKT technológie vo vyučovaní. Nemenej významným faktom je, že počas pobytu získajú informácie a skúsenosti týkajúce sa jazykovej kultúry, tradícií, zvykov obyvateľstva v krajine pobytu, ktoré využijú vo vyučovacom procese. Účastníci projektu absolvujú štyri štrukturované kurzy a jeden job shadowing. Po skončení všetkých mobilít budeme organizovať záverečnú konferenciu s prezentáciami z jednotlivých mobilít pre učiteľov, členov Rady školy, zástupcov zriaďovateľa a rodičovskú verejnosť .
Koordinátor:Základná škola Jozefa Horáka
Banská Štiavnica