Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov cudzích jazykov
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046056
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9435 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola elektrotechnická v Poprade - Matejovciach predkladá projekt s názvom Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov cudzích jazykov do ktorého sú zapojené dve učiteľky anglického a jedna učiteľka nemeckého jazyka. Zameranie projektu sme zvolili z dôvodu zlepšenia jazykovej úrovne žiakov, čo patrí medzi kľúčové potreby školy. Od projektovej aktivity očakávame prínosy najmä v oblasti skvalitnenia vzdelávania mládeže, inovácie školských vzdelávacích programov pre cudzie jazyky a inovácie vyučovacích metód. Tieto prínosy majú zvýšiť kvalitu a úroveň školy. Ciele projektu sú: 1. Rozvíjať nástroje a stratégie pre podporu kreativity na vyučovaní. 2. Efektívne rozvíjať jazykové zručnosti žiakov aj prostredníctvom tvorivého vyučovania. 3. Motivovať žiakov pre učenie sa cudzieho jazyka zlepšením ich tvorivosti vo všetkých kľúčových kompetenciách, čo prispeje k záujmu žiakov o celoživotné vzdelávanie sa. 4. Rozvíjať tvorivosť žiakov na vyučovaní v duchu moderných európskych a svetových trendov. 5. Podporiť tvorbu vlastných materiálov na vyučovanie s ohľadom na potreby školy a triedy. 6.Porovnať a zlepšiť metódy výučby anglického a nemeckého jazyka na stredných školách s využitím osvedčených metód vyučovania z iných, zahraničných stredných škôl. 7. Lepšie implementovať CLIL do vzdelávacieho obsahu školy. 8. Podporiť vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami využitím vhodných aktivizujúcich metód. 9. Zlepšiť metódy hodnotenia žiakov, sebareflexie učiteľov a žiakov. 10. Implementovať nové metódy aj do obsahu školského vzdelávacieho programu. Táto aktivita má okrem vyššie uvedeného pozitívne podporiť učiteľa v jeho práci, motivovať ho k ďalšiemu osobnému rozvoju a vytvoriť kontakty s inými učiteľmi stredných škôl s cieľom ďalšej spolupráce a výmeny skúseností s vyučovaním anglického a nemeckého jazyka. Vybrané učiteľky majú úplnú kvalifikáciu pre výučbu cudzích jazykov, zúčastňujú sa vzdelávacích kurzov pre svoj profesijný rozvoj a napriek dlhoročnej pedagogickej praxi majú neustálu potrebu spoznávať a reagovať na nové trendy vo vyučovaní cudzích jazykov aj na medzinárodnej úrovni. Zvolili sme si tri štrukturalizované kurzy s rôznou tématikou (Kreativita v triede, Metodológia anglického jazyka, Metodológia nemeckého jazyka), ktoré boli vybrané na základe potrieb školy a individuálnych potrieb troch vybraných účasníkov. Kurzy sú určené pre vzdelávanie učiteľov stredných škôl a ich úspešným absolvovaním by sa mali naplniť ciele projektu a potreby školy. Budú sa realizovať v mesiaci júl 2018 , v trvaní 14 dní, v mestách Cambridge v Spojenom kráľovstve a v Regensburg v Nemecku. Partnerskými organizáciami pre vzdelávacie kurzy sú: školiace stredisko Bell Educational Services Ltd a stredisko Horizonte - Institut für Sprache, Kommunikation und Kultur Regensburg e. V. Naplnením cieľov projektu očakávame nasledujúce dopady: - rozvoj nástrojov a stratégií vyučovania cudzích jazykov pre podporu kvality vyučovacieho procesu s efektívnym rozvojom kľúčových kompetenciií žiakov v cudzích jazykoch, -povýšenie vyučovacieho procesu cudzích jazykov, výberu metód a foriem práce na medzinárodnú úroveň, - zvýšenie motivácie žiakov pre učenie sa cudzích jazykov, čo je základom pre ich celoživotné vzdelávanie sa, - preukázateľné dosiahnutie lepších výsledkov v priebežnom hodnotení žiakov a vo vzdelávacích výstupoch maturantov v predmetoch anglický a nemecký jazyk, - implementácia CLIL do vyučovania s ohľadom na odbornosť školy, - aktívne udržiavanie kontaktov s učiteľmi iných krajín z dôvodu výmeny skúseností, snaha o spoluprácu na iných školských projektoch, - kvalitnejšia príprava žiakov pre život a prácu v nových podmienkach európskeho trhu práce. Tieto dopady budú zvyšovať kvalitu vzdelávania a úroveň našej školy a neposlednom rade jej prestíž v porovnaní s inými strednými odbornými školami.
Koordinátor:Stredná odborná škola elektrotechnická
Poprad