Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učenie je skvelá hra, alebo ako implementovať široké spektrum aktivizujúcich metód na vyučovaní
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046103
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9320 €
Sumár projektu:Každý pedagóg, ktorý chce kráčať s dobou a byť "in" v nových trendoch modernej školy chápe potrebu neustáleho vzdelávania. Tradícia a dlhoročné skúsenosti v oblasti realizácie zahraničných projektov, získavanie nových poznatkov, zvýšenie osobnostných a profesijných kreditov, to všetko nás nabáda a motivuje k tvorivej pedagogickej činnosti a k novým aktivitám. V tejto rýchlej dobe cítime potrebu našich žiakov vzdelávať sa netradične, motivujúco tak, aby sa ich potreba poznania a učenia sa stala každodennou potrebou. Budúcnosť našej školy sa snažíme formovať a ovplyvňovať s ohľadom na našich žiakov a ich potreby. K tomu vytvárame a inovujeme našu stratégiu, rôzne inovačné a motivačné postupy a tak vytvoriť spoločný cieľ. Cieľom nášho projektu je odovzdať získané skúsenosti na poli motivácie a kreatívneho učenia sa a tak zvýšiť úroveň vyučovania a kľúčových kompetencii našich žiakov. Radi by sme zatraktívnili výučbu na našej škole, zvýšili motiváciu učiť sa, ako aj získať nové kontakty, od ktorých očakávame ďalšiu vzájomnú spoluprácu, ako aj zlepšenie jazykových, sociálnych a komunikačných kompetencií. Radi by sme aj formou tohto projektu žiakom ukázali, že nadobúdať vedomosti môžeme aj netradičnými formami, ako je hra. Veľkou atraktivitou pre žiakov je aj využívanie moderných informačných technológii na hodinách, ktoré slúžia k učeniu sa a nielen k hrám. Dôležité je žiakov naučiť pracovať aj v tíme. Spoločnou prácou prispievať k dosiahnutiu cieľov, naučiť sa počúvať a prijať názor iných, viesť ku kritickému mysleniu a postaviť sa za svoj tím. Ďalším dôležitým aspektom projektu je podnietiť žiakov k rozvoju ich jazykových kompetencií. Ukázať im, že znalosť cudzích jazykov a ich výučby je prínosná pre ich osobnostný rozvoj, orientáciu vo svete, ako aj výborným prostriedkom na cestovanie, dorozumievanie sa vo svete. Získavať nových priateľov aj formou eTweeningových aktivít a udržiavať ich naďalej.
Koordinátor:Základná škola
Prešov