Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046119
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:1510 €
Sumár projektu:Medzinárodný projekt Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl organizovaný v rámci programu Erasmus+ KA1-Vzdelávacia mobilita jednotlivcov je určený pedagógom českých a slovenských materských škôl. Jeho cieľom je umožniť rozvíjať a rozširovať profesijné kompetencie pedagógov, podporiť výmenu skúsenosti z odbornej praxe, pomáhať im nachádzať partnerov na vzájomnú spoluprácu v celej Európe v jazykovo blízkom prostredí. Dĺžka trvania projektu je od 1.11.2018 do 31.10.2019. Do projektu sú zapojení všetci zamestnanci školy a deti MŠ. Vzdelávací kurz zameraný na nové techniky a osvojenie si práce s netradičnými materiálmi vo výtvarnej výchove, orientáciu v problematike školskej zrelosti, upevnenie vedomosti o emocionálnych potrebách detí predškolského veku, návodov na konštruktívne vedenie rozhovorov, problematiky syndrómu vyhorenia a výmenu skúsenosti z praxe zabezpečuje partnerská organizácia AGAMOS s.r.o. Kurzu sa zúčastní riaditeľka, pretože zodpovedá za celkový chod MŠ, rieši problémy v škole, komunikuje s rodičmi, kontroluje a usmerňuje pedagógov školy, zároveň zabezpečí a dohľadne na aplikovanie získaných poznatkov do edukačného procesu a ich ďalšie šírenie kolegom a širšej verejnosti podľa plánu aktivít. V rámci projektu bude využitá široká škála metodických postupov. V prípravnej fáze bude prevládať analýza, evalvácia, sumarizácia a vyhodnotenie získaných dát. Počas kurzu rozhovory, prezentácie vlastných skúsenosti, cvičenia, interaktívne ukážky, metódy praktických činnosti a iné. Následne bude využité hodnotenie, spracovanie poznatkov, šírenie poznatkov a vedomosti a spracovanie záverečnej správy. V rámci realizácie projektu chceme nachádzať vhodne riešenia na spoločné problémy slovenských a českých pedagógov, pomôcť dobre sa orientovať v možnostiach ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania aj prostredníctvom mimoškolských sektorov. Ako spätnú väzbu očakávame cez rozšírenie zručnosti a kompetencií pedagógov aj následné zlepšenie týchto kompetencií u detí. Ďalej zlepšenie vzájomnej komunikácie medzi pedagógom/dieťaťom a rodičom, učiteľmi/širšou verejnosťou (partneri - zriaďovateľ, RŠ, ostatné materské školy). Realizácia nových metód práce prispeje k zvýšeniu kvality práce a celkovému vnímaniu učiteľskej profesie . Zvýši sa prestíž materskej školy a je tu možný vyšší potenciálny dopyt po umiestnení dieťaťa do MŠ, čím bude možne počítať s rozšírením kapacít MŠ a zamestnaným ďalším pracovných síl.
Koordinátor:Materská škola Gyňov
Gyňov