Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046134
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:1405 €
Sumár projektu:Medzinárodný projekt pod názvom Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl organizovaný v rámci programu Erasmus+ K1, vzdelávacia mobilita jednotlivcov, je určený českým a slovenským učiteľom materských škôl. Realizáciou projektu bola poverená partnerská organizácia AGAMOS, s.r.o, ktorá zabezpečuje päťdňový kurz zložený z celodenných seminárov zameraných na riešenie problematiky predškolských zariadení. Účastníkmi projektu budú českí a slovenskí učitelia materských škôl. Využívanými metódam pri realizácii projektu budú metódy praktických činností, interaktívne ukážky, komunikácia konkrétnych prípadov a prezentovanie vlastných skúseností. Cieľom projektu je poskytnúť absolventom teoretické, ale hlavne praktické vedomosti a zručnosti v oblasti problémov týkajúcich sa prevádzky a vzdelávania v materských školách. Prípravnú fázu projektu tvorí evalvácia školy, SWOT analýza, sumarizácia. Absolventi kurzu získajú zlepšenie kompetencií komunikačných, sociálnych, výtvarných a riadiacich. Osvoja si metodiku pre tvorbu projektov, získajú možnosť porovnať vlastné skúsenosti zo skúsenosťami učiteľov z iných krajín. Kurz sa skladá z piatich tém, absolvovaním ktorých účastníci získajú námety na realizáciu tvorivých dielní, vhodných pre prácu s deťmi a rodičmi, zorientujú sa v problematike školskej zrelosti, upevnia si vedomosti o emocionálnych potrebách a špecifikách detí preškolského veku, a oboznámia sa s tým ako pracovať s vlastnou emocionalitou. Ďalej s návodmi, ako vhodne a konštruktívne viesť rozhovor s rodičmi, získajú prehľad o problematike syndrómu vyhorenia. Zistia, nakoľko sa ich tento problém týka a vymenia si skúsenosti s kolegami z praxe. Do projektu budú zapojení pedagogickí zamestnanci, kurzu sa zapojí riaditeľka materskej školy. Získané informácie budú ďalej prezentované nie len v škole, ale aj širšej verejnosti. Na webovej stránke školy bude zverejnená záverečná správa zo vzdelávania. Dlhodobým prínosom zo vzdelávania bude schopnosť zavádzať nové postupy a navrhovať vhodné riešenia problémových situácií vyskytujúcich sa v práci predškolského pedagóga do praxe.
Koordinátor:Materská škola
Čaňa