Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita učiteľov za účelom skvalitnenia vyučovanie jazykov na škole s možnosťou vytvárania nových partnerstiev a následnej mobility žiakov
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046176
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9510 €
Sumár projektu:ZŠ Bobrov je škola kde sa vyučuje približne 200 žiakov, s vyučovacím jazykom slovenským. Jej poslaním je vychovávať zodpovedných ľudí s mravnými postojmi, ideálmi a správnym hodnotovým systémom, pripraviť ich na úspešný život v neustále sa meniacej, kultúrne rozmanitej spoločnosti. Naším cieľom je práve zvyšovanie odbornosti výučby. Učitelia sú ochotní prijímať výzvy na podporu inovácie a zvyšovania kvality školy. Takou je aj program ERAZMUS +. Hlavným cieľom projektu je nadviazať medzinárodnú spoluprácu za účelom internacionalizácie organizácie a výmeny skúseností, zdokonaliť podmienky pre vyučovanie jazykov, zvýšiť kvalitu vzdelávania pre žiakov, priblížiť si potrebu znalosti cudzích jazykov, získať nové námety na motiváciu žiakov a zvýšiť záujem učiť cudzí jazyk pre učiteľov a učiť sa sa cudzí jazyk pre žiakov. Tieto ciele potom, neskôr pretvoriť do spolupráce so školami a pokračovať v Školských výmenných partnerstvách so žiakmi. Do projektu sa zapojili traja pedagógovia. Oblasti, ktorým sa vyučujúci venujú a snažia sa ich obohatiť o metodologické vedomosti a skúsenosti sú oblasti jazyk a komunikácia. Jeden učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelanie, snaží sa nachádzať nové nápady a možnosti ako spestriť výučbu. Kurz mu ponúka impulz a motiváciu aby vyučovanie nadobudlo novší a modernejší charakter s využitím technológií a iných kreatívnych prostriedkov. Dvaja učitelia pre primárne vzdelávanie - začínajúci učiteľ v oblasti vyučovania cudzích jazykov. Kurz mu ponúka zdokonaliť sa v oblasti metodológie a komunikačných schopností. Pobyt v multikultúrnom prostredí mu pomôže dosiahnuť vyšší level v osobnostnom raste. Druhý učiteľ pre primárne vzdelávanie- kreatívny, ktorému kurz ponúka zdokonaliť svoje schopnosti v oblasti vyučovania výslovnosti jazyka, hľadať metódy a nápady pre výučbu výslovnosti svojich žiakov. Všetci účastníci majú záujem, na základe získaných priateľstiev, naďalej pokračovať v programe etwinning a svoje partnerstvá rozvíjať v projekte KA 2 so svojimi žiakmi. Výstupy z kurzov chceme posúvať ďalej prostredníctvom rôznych aktivít - workshopy, prezentácie a pod. Nabádať tak ďalších pedagógov na využitie možnosti prihlásiť sa do projektu a pozdvihnúť tak status svojej školy. Veríme, že výsledky kurzov budú mať dopad nielen na žiakov, pedagógov v rámci školy, ale aj na obec a celý región. Výsledky podstúpenia vybraných kurzov budú hodnotené najmä učiacimi, pretože novonadobudnuté poznatky jednotlivcov, ktorí podstúpia tieto kurzy sú určené práve na formovanie žiakov.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Bobrov
Bobrov