Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzinárodnými skúsenosťami k lepšej kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu a riadenia základnej školy
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046198
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6430 €
Sumár projektu:Základná škola Nesluša je plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou. V škole pracuje 19 pedagogických a 9 nepedagogických zamestnancov. V školskom roku 2017/18 školu navštevuje 241 žiakov. Škola disponuje nadšenými učiteľkami, ktoré majú neustálu potrebu a snahu profesijne rásť. Na príprave a realizácii projektu sa podieľali 3 zamestnanci školy. Ciele projektu: poznať kompetencie a stratégie úspešného riadenia, hodnotenia a monitorovania, skvalitňovať jazykové a profesionálne kompetencie zamestnancov, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu. Prvou účastníčkou zapojenou do projektu Erasmus+ je riaditeľka školy, ktorá od zapojenia sa do projektu očakáva získanie podnetov pre inovatívny prístup k práci, k riadeniu školy i k zamestnancom školy. Druhá účastníčka projektu pracuje ako učiteľka na 1.stupni. Jej prioritou je, aby deti mali radi anglický jazyk a stal sa prirodzenou súčasťou ich života. Účasťou v projekte obohatí svoje vedomosti i reálnymi poznatkami o zvyklostiach a spôsobe správania sa ľudí v Spojenom kráľovstve, ktoré prostredníctvom tvorivých aktivít plánuje sprístupniť žiakom a ďalej očakáva zlepšenie komunikačných zručností v angličtine. Tretím zamestnancom aktívne zapojeným do projektu je ekonóm školy, ktorý je zodpovedný za finančnú stránku projektu a za zúčtovanie grantu. Projekt sa realizuje na základe časového harmonogramu, ktorý zahŕňa všetky fázy projektu. Cieľom 1. aktivity je získať vedomosti o princípoch, modeloch a psychologických prístupoch riadenia, o štýloch vedenia ľudí, o rozmere moci a autorite (kde sa z učiteľa stáva manažér), o presvedčovacích praktikách, o motivovaní zamestnancov, o zavádzaní zmien vo vedení a inovácií a o podpore profesijného rozvoja učiteľov. Naplnenie tohto cieľa bude prostredníctvom kurzu Leadership for teachers. Cieľom 2. aktivity je priblížiť témy ako britské vzdelávanie, život britskej rodiny, britský humor, hudobnú scénu, rozšíriť slovnú zásobu o britský slang, získať praktické nápady a materiály na predstavenie britskej kultúry v triede. Obe aktivity rešpektujú potreby školy. Po zrealizovaní projektu bude škola aktívnejšia v medzinárodnej spolupráci. Skúsenosti z projektu budú integrované do školského vzdelávacieho programu. Vedenie školy bude flexibilnejšie v riešení problémových situácií, vo vzťahu žiak, rodič, zamestnanci, bude mať osvojené praktiky hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré bude aktívne používať s cieľom zvýšiť vlastného profesionálneho a kariérneho rozvoja zamestnancov školy. Zamestnanci a i škola ako celok sa stane otvorenou pre medzinárodnú spoluprácu. Implementáciou nových vyučovacích aktivít do vyučovania sa zvýši motivácia k učeniu sa, nielen angličtiny.
Koordinátor:Základná škola Nesluša
Nesluša