Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nových vedomostí a skúsenosti nikdy nie je dosť
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046217
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2775 €
Sumár projektu:Neustále zmeny v spoločnosti aj vo vzdelávaní nielen detí, ale aj v celoživotnom vzdelávaní ľudí, sú jednou z priorít Európskej Únie. Svet sa mení rýchlo a je potrebné sa tomu prispôsobovať, zvlášť pri výchove novej generácie. Učiteľ preto musí kráčať s dobou a inovovať svoje získané kompetencie, tak ako musí novým veciam učiť deti, tak sa to najprv musí naučiť sám. Našim cieľom pri zapojení sa do tohto projektu, je získavať nové námety práce, postupy i spôsoby nielen výučby detí ale aj samotného sebavzdelávania a sebareflexie učiteľa. Účasťou na seminároch s odborníkmi, a s účastníkmi z iných krajín , je možné získať hlbšie vedomosti, naučiť sa novým technikám a metódam, ale nemenej dôležitý je aj osobný kontakt a stretnutie s ľuďmi našej profesie, vzájomná výmena názorov, skúseností a poznatkov. Tieto benefity sa nedajú získať len z preštudovania odborných statí, vlastná skúsenosť, možnosť si všetko rovno vyskúšať, demonštrovať, vidieť konkrétne výsledky sú je omnoho účinnejšie. Takto získané vedomostí sú trvalejšie, účastníci si vždy môžu prekonzultovať spoločne každú situáciu. Do projektu zapájame jednu skúsenú učiteľku a jednu začínajúcu. Každá má záujem o ponúkané témy na seminári. Skúsenejšia učiteľka môže prispieť svojimi skúsenosťami, a prehlbovať svoje doterajšie kompetencie. Začínajúce učiteľka práve zo skúsenosti ostatných a z odborných prednášok získa svoje profesné kompetencie ale hlavne získa námety na svoju prácu, nové postupy, metódy a pod. Veríme, že sa všetky získané poznatky prenesú do praxe u oboch učiteliek, že ich odovzdajú ostatným kolegyniam aj v rámci mikroregiónu. Určite tým stúpne aj profesná úroveň oboch učiteliek a s ňou aj kvalitatívna úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu na našej MŠ, čo zvýši aj kvalitu samotnej MŠ. Určite to ovplyvní aj prípravu našich deti na vstup do ZŠ v rámci možností a predispozícii detí.
Koordinátor:Materská škola Budkovce
Budkovce