Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cudzí jazyk v prostredí stredoškolského vzdelávania ako základ výučby všetkých predmetov
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046225
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12860 €
Sumár projektu:O škole: Súkromné gymnázium poskytuje študentom 5 - ročné bilingválne vzdelávanie v slovenskom a anglickom jazyku vo väčšine predmetov, s možnosťou v 4. a 5. ročníku študovať v zameraniach - LAW - humanitné zameranie; MED - prírodovedné zameranie a MAT-EKO - ekonomické a technické zameranie. Ciele projektu: Hlavnými cieľmi sú: zdokonalenie sa učiteľov v bilingválnom vzdelávaní (metodika CLIL), v tvorbe učebných materiálov a zefektívnenie vyučovacieho procesu, zvýšenie motivácie žiakov, zviditeľnenie školy, nadviazanie spolupráce so školami z iných krajín a šírenie nadobudnutých vedomostí a zručností do iných škôl v regióne. Profil účastníkov: Na základe kritérií boli vybraní 4 účastníci, učitelia akademických predmetov (matematika, ekonomika, dejepis, geografia, biológia a chémia) v anglickom jazyku, ktorí sa radi vzdelávajú a o svoje vedomosti a zručnosti sa podelia s kolegami. Jeden účastník má 2. atestáciu, dvaja sa pripravujú na 1. atestačnú skúšku a jeden sa pripravuje na 2. atestačnú skúšku. Všetci účastníci sa aktívne zapájajú do organizovania exkurzií, do rôznych súťaží a projektov školy. Opis aktivít-kurzov: Účastníci sa zúčastnia 2-týždňového kurzu organizovaného partnerskou školou v meste Portsmouth s množstvom odborných prednášok, praktických stretnutí o metodike CLIL, poskytujúcich nové nápady pre vyučovanie daných predmetov v angličtine, s prednáškami o stredoškolskom vzdelávaní v Anglicku a prehliadkou pamätihodností a zaujímavých miest v Anglicku. Metodológia: Vypracovanie projektu, podanie prihlášky, zúčastnenie sa kurzu, implementovanie nadobudnutých vedomostí a zručností do praxe, zorganizovanie workshopov pre ostatných učiteľov školy a iných škôl podobného typu v regióne, overenie si prínosov pre vyučovací proces formou dotazníkov a didaktických testov, písanie článkov do odborných časopisov. Výsledky a predpokladaný dopad: Po absolvovaní kurzu očakávame: zdokonalenie sa učiteľov v bilingválnom vzdelávaní a metodike CLIL, získanie nových učebných materiálov a podkladov pre tvorbu vlastných učebných materiálov zefektívnenie vyučovacieho procesu, zvýšenie motivácie žiakov, zlepšenie študijných výsledkov žiakov našej školy získanie skúseností našich zamestnancov v medzinárodných projektoch Ako dlhodobé prínosy očakávame: zviditeľnenie našej školy v regióne nadviazanie spolupráce so školami z iných krajín šírenie nadobudnutých vedomostí a zručností do iných škôl v regióne motiváciu učiteľov a zamestnancov našej školy pokračovať v práci aj v ďalších medzinárodných projektoch
Koordinátor:Súkromné gymnázium
Žilina