Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za novými zručnosťami do Európy
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045833
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:26964 €
Sumár projektu:Snahou Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši je vzdelávať, vychovávať a pripravovať mladú generáciu pre trh práce, či už domáci alebo zahraničný. Pritom vychádzame z filozofie, že žiak musí v škole dostať nielen teoretické vedomosti a kvalitnú odbornú prípravu, ale aj hodnoty potrebné pre život v modernej multikultúrnej spoločnosti zjednotenej Európy. Hlavným cieľom projektu je prepojenie odborného zdravotníckeho vzdelávania na potreby trhu práce a zvyšovanie kvality praktických zručností našich absolventov. Cieľom mobilít je zvládnutie ošetrovateľských a rehabilitačných postupov, schopnosť plánovať, poskytovať a vyhodnocovať zdravotnú starostlivosť, pracovať v tíme, komunikovať s pacientmi a ich blízkymi. Realizáciou projektu zabezpečíme odbornú stáž 12 žiakov (6 žiakov zo študijného odboru zdravotnícky asistent, 6 žiakov študijného odboru masér) v partnerských zdravotníckych zariadeniach v Českej republike, so zameraním na zvýšenie odborných, praktických a jazykových kompetencií. Žiaci budú zaradení priamo do pracovného procesu. Pod vedením inštruktorov porovnajú najnovšie postupy a trendy v zdravotnej starostlivosti o pacienta získané v teoretickej výučbe a aplikujú ich v praxi. Oboznámia sa s prevádzkou, organizáciou práce a prístrojovým vybavením na oddeleniach NIP („následní intenzivní péče“), DIOP („dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče“) a FBLR („oddelení fyziatrie, balneologie a léčební rehabilitace“). Vzdelávacie výstupy z odbornej stáže budú prostredníctvom nástroja ECVET zahrnuté do hodnotenia odbornej praxe. Mobilita v partnerskej krajine umožní účastníkom: - získať nové poznatky z praxe v odboroch zdravotnícky asistent a masér - zvýšiť odborné zručnosti a kvalifikácie - zabezpečiť lepšie etablovanie sa na otvorenom európskom trhu práce - zlepšiť kľúčové kompetencie u žiakov (jazykové, sociálne, komunikačné) - uskutočniť inováciu a modernizáciu vzdelávania a odbornej praxe - poskytnúť príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie - zvýšiť zamestnanosť absolventov - zlepšiť úroveň odborných kompetencií a pracovnej morálky absolventov školy - osvojiť si pracovné návyky Očakávaným prínosom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti našich absolventov, rozšírenie ich vedomostí, odborných zručnosti a podpora ich osobnostného rozvoja. Projektom získané skúsenosti budú mať do budúcna dopad na zvýšenie kvality vzdelávania na našej škole, zlepšenie prepojenosti odbornej prípravy s trhom práce, zvýšenie atraktivity študijných odborov a ďalší rozvoj spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Liptovský Mikuláš