Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Špeciálna výučba za hranicami
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045887
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:23846 €
Sumár projektu:Cieľom nášho projektu je poskytnúť možnosť získania odborných skúseností v zahraničnom pracovnom prostredí našim mentálne postihnutým žiakom a žiakom pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia. Títo žiaci po absolvovaní školy sú znevýhodnení pri hľadaní zamestnania. Našim cieľom je ich handicap v určitej miere redukovať, aby si osvojili odborné vedomosti potrebné pre úspešné umiestnenie sa na trhu práce. Pre žiaka zo sociálne slabého prostredia predstavuje obrovskú možnosť rozvíjať a učiť sa v zahraničnom prostredí od zahraničných, uznaných, kvalifikovaných odborníkov. Počas odbornej stáže sa nerozvíja iba ich odborná kompetencia, ale účasť na zahraničnej odbornej stáži prispieva aj k ich ľahšej integrácii do spoločnosti, adaptácie, zodpovednému prístupu k práci, zosilnenia ich postavenia v spoločnosti. Najdôležitejšou potrebou a snahou našej školy je poukázať na obrovskú potrebu vyučovania odborných predmetov v dnešnej dobe. Bohužiaľ, čím ďalej, tým viac žiakov opúšťa našu školu kvôli sociálnym, rodinným dôvodom. Keďže sú aj mentálne a intelektuálne postihnutí, majú to v živote o to ťažšie. Preto vyučenie odboru pokladáme za jedinú šancu ich uplatnenia sa a možnosť mobility a internacionalizácie vyzdvihne našu školu na vyššiu úroveň a zároveň jej atraktivitu v očiach našich terajších aj budúcich žiakov. Cieľovou skupinou mobilitného projektu je 5 žiakov z odboru Cukrár a 5 študentov z odboru Maliar/Natierač. Predpokladaný termín zahraničnej odbornej stáže v Budapešti v Maďarsku je apríl-máj 2019. Očakávaný dopad zahraničnej odbornej stáže na účastníkov z odboru Maliar/Natierač: - prepojenie teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami v reálnom pracovnom prostredí, - oboznámenie sa s novými maliarskymi metódami, technikami, - spoznávanie a využitie nových základných aj vysokokvalitných materiálov, - nadobudnutie schopnosti vybrať vhodné materiály a techniky, - nadobudnutie schopnosti využívať nové náradia, metódy a techniky práce v praxi, - prehĺbenie doterajších odborných vedomostí, ich porovnanie so zahraničnými skúsenosťami, - rozvoj schopností na vykonanie samostatnej precíznej práce. Očakávaný dopad zahraničnej odbornej stáže na účastníkov z odboru Cukrár: - spoznanie procesu výroby nových cukrárenských produktov, - nadobudnutie schopnosti pripraviť vybrané cukrárenské produkty, - spoznanie nových ingrediencií, tovaru, náradia, technického zariadenia, - prehĺbenie doterajších odborných vedomostí, ich porovnanie so zahraničnými skúsenosťami, - spoznanie tradičných maďarských receptov (krémeše, dobošová torta, Eszterházy torta, ...) a schopnosť pripraviť ich. Okrem odborných kompetencií predpokladáme aj rozvoj ich komunikačných a intra/interpersonálnych kompetencií: - rozvoj odbornej terminológie v materinskom jazyku, - rozvoj spôsobov odborného vyjadrovania sa, - rozvoj jazykových zručností potrebných pre každodennú komunikáciu, - správne kladenie otázok, vhodné vyjadrenie názoru, - dodržanie pravidiel slušného správania, - posilnenie zodpovednosti, - rast adaptability, začlenenia do spoločnosti, - umožnenie výchovy k samostatnosti, - vývoj/rozvoj sebahodnotenia. Okrem odborného rastu študenti získajú nové skúsenosti v rôznych oblastiach života, ako je cestovanie, komunikácia v zahraničí. Dôležitým prínosom je aj oboznámenie sa s kultúrou, mentalitou iného národa. Získané skúsenosti žiaci v rámci výučby potom prezentujú spolužiakom.
Koordinátor:Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč
Okoč