Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERNACIONALIZÁCIOU ROZŠIRUJEME ODBORNÉ KOMPETENCIE
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046040
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17450 €
Sumár projektu:Tento projekt pripravila Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice v snahe kontinuálne pokračovať v realizácií medzinárodných stáží, do ktorých sa aktívne zapája od roku 2011. Najskôr v podprograme Leonardo da Vinci Moobility IVT a v súčasnosti každoročne realizuje projekty v programe Erasmus+. Stáže boli realizované v Londýne v Spojenom kráľovstve, v Lipsku v Nemecku, vo Valencii v Španielsku, v meste Olomouc v Českej republike a v Seville v Španielsku. Snaha školy realizovať takýto projekt súvisí aj s jej potrebou modernizácie, zatraktívnenia pre možných budúcich študentov, získať nové kontakty, učiť sa od nich , obohatiť obsah vzdelávania a zvýšiť motiváciu učiť sa. Cítime potrebu držať krok s novým vývojom vo vzdelávaní, prirodzene motivovať študentov a k štúdiu a prilákať nových žiakov. Odbornej dvojtýždňovej stáže v Českej republike sa zúčastní 10 žiakov strednej odbornej školy odborov kaderník a vlasová kozmetika a 2 sprevádzajúce osoby, pedagógovia vysielajúcej organizácie. Hlavné ciele projektu: 1. nasledujúce skvalitnenie odbornej praxe počas mobilitných stáží pomocou nasledujúcich realizácií aplikácii prvkov metodík ECVET: spoločného zadefinovania výstupov vzdelávania počas stáží, foriem preverenia a uznania získaných vedomostí, zručností a návykov účastníkov v mobilitách, 2. rozšírenie medzinárodnej spolupráce našej školy vo sfére odborného vzdelávania o nové pracoviská mobilitných stáží v Českej republike. Úspešnou realizáciou mobilitných stáži môžme dosiahnuť naplnenie jednotlivých strategických cieľov rozvoja našej organizácie: - posilnenie dobrého mena školy, - získavanie odborných kompetencií na európskej úrovni, - posilnenie jazykových kompetencií žiakov hlavne v oblasti prezentácie vlastnej odbornosti, - napredovanie a odborný rast žiakov so ŠVVP a žiakov z málo podnetného prostredia, - zlepšenie pripravenosti žiakov pre vstup na trh práce, - motivácia žiakov pre celoživotné vzdelávanie sa, čo prispieva k rozvoju osobnosti a prináša viac možností uplatniť sa na trhu práce alebo rozvíjať vlastné podnikateľské aktivity, - modernizácia a skvalitnenie školských vzdelávacích programov odborných teoretických a praktických predmetov implementáciou výsledkov úspešne zrealizovaných zahraničných stáží, - možnosť profesionálneho rastu zamestnancov zapojených do tvorby projektov, najmä v oblasti ich manažérskych kompetencií Očakávaným výsledkom je pridaná hodnota v schopnosti pracovať v zahraničnom prostredí a schopnosť využívať pozorovanie a skúsenosti pri inovácii vlastnej práce . Dlhodobý prínos projektu vo vzdelávacom a regionálnom kontexte spočíva v zvyšovaní odbornej kvalifikácie a poznatkov, atraktívnosti školy pre verejnosť, inovácii odborného vzdelávania, rozvoji medzinárodnej spolupráce medzi organizáciami a multikultúrne posilnenie.
Koordinátor:Stredná odborná škola Gemerská 1 Košice
Košice