Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdravotnícky asistent a svet práce
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046199
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:117582 €
Sumár projektu:Sme Stredná zdravotnícka škola Humenné a poskytujeme vzdelávanie na úrovni ISCED 3A v odbore zdravotnícky asistent. Pripravujeme žiakov v 4-ročnom štúdiu na výkon zdravotníckeho povolania. Spracovali sme projekt na obdobie dvoch rokov zameraný na realizáciu zahraničných odborných stáží našich žiakov v uvedenom odbore. Hlavnými cieľmi projektu je zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu, zlepšenie úrovne zručností a kľúčových kompetencií u žiakov a posilňovanie snáh školy v internacionalizácii. V projekte využívame prvky ECVET. Žiakom dosiahnuté vzdelávacie výsledky potvrdíme. Po návrate zo stáže ich plne uznáme a validujeme. Účastníkmi stáží bude spolu 48 žiakov tretieho a štvrtého ročníka vo veku 17-19 rokov. Všetci účastníci stáží budú absolvovať odbornú klinickú prax na špecializovaných pracoviskách v nemocniciach v Českej republike. Žiaci 3. ročníka absolvujú 19-dňovú a žiaci 4. ročníka 18-dňovú mobilitu. Účastníkmi stáže sú aj osoby s nedostatkom príležitostí. Sú to žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia, so slabším finančným zázemím, žiaci patriaci k etnickej menšine, osoby z menej rozvinutých okresov a vidieka. Grantová podpora Európskej únie takýmto žiakom významne pomáha. Pri realizácii projektu spolupracujeme so štyrmi partnermi. Sú to tri zdravotnícke školy, v Třebíči, v Ostrave, v Prahe a Karlovarská krajská nemocnica a.s. Oddelenia, na ktorých bude odborná stáž žiakov prebiehať, poskytujú vo svojom odbore starostlivosť na vysokej profesionálnej úrovni. Majú prestížne materiálne vybavenie, kvalitné zázemie pre pacientov i zdravotníckych pracovníkov. Absolvovanie odbornej praxe na všetkých oddeleniach umožňuje získanie kvalitných nových originálnych vedomostí, zručností i kľúčových kompetencií. Spolu plánujeme v priebehu dvoch rokov zrealizovať 10 mobilít. Dve mobility žiakov 4. ročníka v Třebíči a dve mobility v Karlových Varoch. Po dve mobility žiakov 3. ročníka v Ostrave, v Prahe a v Karlových Varoch. U žiakov 3. ročníka je odborná stáž súčasťou súvislej odbornej praxe v závere ročníka. Bude zameraná na upevňovanie odborných vedomostí, zručností. Na získanie nových zručností pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, pri plnení liečebného a diagnostického plánu podľa špecifík pracovísk. Odborná stáž u žiakov 4. ročníka bude v rámci odbornej klinickej praxi zameraná na získanie nových vedomostí a nácvik nových špecifických zručnosti a kompetencií nevyhnutných pri poskytovaní starostlivosti o bio-psycho-sociálne potreby pacientov s konkrétnymi lekárskymi diagnózami. Vo všetkých turnusoch žiaci budú na určených pracoviskách členmi pracovných tímov. Po nevyhnutnej adaptácii budú realizovať výkony ošetrovateľskej starostlivosti podľa zamerania jednotlivých oddelení. Podľa ponuky partnerov môžu prostredníctvom exkurzií spoznať aj ďalšie špecializované pracoviská. V každom turnuse budú podporu žiakom poskytovať sprevádzajúce odborné učiteľky SZŠ Humenné. Účasť na mobilitách podporuje rozvoj ich odborných kompetencií. Spolupráca so školou v Prahe nám môže pomôcť pri realizácii inkluzívneho vyučovania. O absolvovanie odborných stáží majú žiaci školy veľký záujem. Vnímajú ju ako možnosť získať zaujímavé skúsenosti, nové vedomosti a zručnosti v podmienkach iných pracovísk. Zvyšujú ich snahu dosahovať dobré študijné výsledky. Umožňujú rozvoj osobností žiakov. Niektorí sú prvýkrát mimo rodiny. Nadväzujú nové priateľstvá a kontakty, spoznávajú nové mestá a regióny. Účastníkom stáží bude vydaný Europass-Mobilita. Formálne uznanie dosiahnutých vzdelávacích výsledkov im umožní prezentovať sa portfóliom zdokumentovaných vzdelávacích výsledkov, napr. u svojho budúceho zamestnávateľa alebo v ďalšom stupni vzdelávania na Slovensku i v krajinách Európskej únie. Pre školu je realizácia vzdelávacích mobilít možnosťou skvalitnenia vzdelávacieho programu a pozitívneho hodnotenia školy. Motivujú potencionálnych záujemcov o štúdium v rozhodnutí pre odborné vzdelanie v odbore zdravotnícky asistent. Výsledky projektu poslúžia ďalším žiakom a učiteľom školy.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Humenné