Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cestou objavovania európskeho kultúrneho dedičstva k osobnému rastu v umení dnes
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046205
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:50028 €
Sumár projektu:Projekt „Cestou objavovania európskeho kultúrneho dedičstva k osobnému rastu v umení dnes“ je zameraný na spoznávanie európskeho kultúrneho dedičstva, podporu a zachovanie remesiel pre ďalšie generácie. V našom projekte ide o šírenie týchto hodnôt v povedomí širokej verejnosti a najmä mladých ľudí. V rámci mobility sa stretávajú žiaci s rôznymi kultúrami, čím ich tiež vychovávame k tolerancii, spolupatričnosti, rešpektovaniu ľudskej dôstojnosti a rozdielov medzi ľuďmi, či k boju proti rasovej neznášanlivosti. Tieto hodnoty žiaci zažijú oveľa intenzívnejšie vďaka dennodennému kontaktu s inou mentalitou a rečou. Komunikačným jazykom je angličtina, čím dochádza k zdokonaleniu sa v cudzom jazyku nielen v bežnej komunikácii, ale hlavným prínosom je rýchlejšie zvládnutie odbornej terminológie v cudzom jazyku, čo zúčastneným otvorí cestu na medzinárodný pracovný trh. Odborná stáž rozširuje odborné kompetencie žiakov, umožňuje nadobúdanie stratených zručností osvojovaním si nových techník v práci s prírodnými materiálmi, ale i s modernými technológiami (v prípade fotografického dizajnu), či alternatívnymi prístupmi k práci. Napomáha k udržiavaniu starých, pôvodných, často skoro zabudnutých remesiel a inšpiruje k využitiu v umeleckej tvorbe. V rámci tohto projektu spolupracuje škola s dvomi partnerskými organizáciami, obe sú prijímajúcimi organizáciami. Žiaci absolvujú stáž v Poľskom Krakove - Krakowskie Szkoly Artystyczne s.c. Joanna Gaweł, Jerzy Gaweł a na Cypre – Kato Drys Community Council. V Krakove sa budú žiaci venovať: - študijný odbor fotografický dizajn - reportážnej fotografii, umeleckému portrétu, konceptuálnej fotografii, módnej fotografii, profesionálnej komunikácii, technike gumotlače – ušľachtilá tlač fotografií (pôvodná technika z prelomu 19. a 20. storočia), plagátovej tvorbe, - študijný odbor propagačné výtvarníctvo - typografii a sadzbe, príprave materiálov do tlače a samotnej tlači. Na Cypre sa žiaci budú venovať: - študijný odbor propagačné výtvarníctvo - ikonografii, tvorbe tradičnej a súčasnej mozaiky, výrobe keramiky a keramických šperkov, nástennej maľbe / freske, maľbe v plenéri - študijný odbor konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb - reštaurovaniu nábytku, výrobe tradičných stoličiek z drevnatého feniklu, drevorezbe / práca s cudzokrajnými drevinami, ikonografii, tvorbe tradičnej a súčasnej mozaiky / dekorovanie nábytku. Absolvovaním odbornej praxe v rámci projektu žiaci získajú certifikát Europass Mobilita, na Cypre aj certifikát ECVET s udelením kreditov. Táto prax je žiakom uznaná ako odborná súvislá prax, ktorú sú povinní žiaci absolvovať v druhom a treťom ročníku štúdia. Odborná prax v zahraničí žiakom priblíži podnikateľské prostredie nielen v našich ekonomických a politických podmienkach a priblíži žiakov k trhu práce európskeho hospodárskeho priestoru. Prepája svet vzdelávania so svetom práce. Projekt zvýši úroveň odbornej prípravy žiakov a zároveň zvýši kredit školy, záujem o absolventov školy, zvýši atraktivitu školy pre žiakov základných škôl. Ďalšími cieľmi projektu sú: - rozširovanie spolupráce s organizáciami a školami z rôznych európskych krajín, - podpora talentovaných žiakov, ich motivovanie k rozširovaniu si obzorov, napredovaniu v odbornom raste, zvyšovanie záujmu o rozširovanie si vzdelávania, - aktivizácia žiakov i odborných zamestnancov k zapájaniu sa do ďalších projektov celoživotného vzdelávania aj v budúcnosti. Vzhľadom k tomu, že krajiny partnerských organizácií sú známe svojimi kultúrnymi pamiatkami a bohatou históriou, bude časť stáže zameraná na štúdium histórie umenia, čo je neoddeliteľnou súčasťou štúdia v našej škole a žiaci v rámci maturitných skúšok absolvujú i skúšku z dejín výtvarnej kultúry.
Koordinátor:Stredná umelecká škola Kežmarok
Kežmarok