Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROW Responsibly
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA104-046054
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11440 €
Sumár projektu:Projekt GROW Responsibly je projektom organizácie Vages-grow, n.o. známej v nitrianskom regióne ako Jazyková škola VAGeS (JŠ VAGeS). JŠ VAGeS sa nachádza v prostredí rýchlo a intenzívne sa internacionalizujúceho regiónu, kde sa s príchodom zahraničných firiem zintenzívňuje potreba dospelej populácie učiť sa cudzím jazykom. V reakcii na to organizácia prechádza výraznejšími vnútornými zmenami a rastom a má potrebu postaviť sa ku rastu svojmu a svojich študentov zodpovedne a nutne stabilizovať a posilniť určité aspekty svojho fungovania tak, aby sa udržala a ďalšej zvyšovala kvalita poskytovaného vzdelávania. Prostredníctvom mobilít si kladie za cieľ: 1. Posilniť kompetencie potrebné pre kvalitnú jazykový výučbu dospelých študentov u služobne mladších učiteľov. 2. Zvýšiť špecializáciu u služobne starších vyučujúcich, aby mohli lepšie reagovať na špecifické potreby svojich študentov. 3. Zvýšiť v škole kvalitu organizácie výučby iných cudzích jazykov než je angličtina. Mobilít sa zúčastnia 4 vyučujúce JŠ VAGeS. Dve vyučujúce s praxou do 5 rokov (jedna čerstvá absolventka VŠ) s potrebou posilniť metodické znalosti sa zúčastnia štruktúrovaných kurzov typu „Methodology and Language“ vo Veľkej Británii. Jedna skúsenejšia vyučujúca s potrebou špecializácie sa zúčastní kurzu zameraného na výučbu odbornej angličtiny taktiež vo Veľkej Británii. Vyučujúca s aprobáciou angličtina-španielčina, ktorá cíti potrebu posilniť sa v jazyku a metodike výučby španielskeho jazyka, absolvuje metodický kurz v Španielsku. Ako dopad realizovaných mobilít predpokladáme posilnenie kompetencií u menej skúsených kolegýň a hlbšiu špecializáciu u tých skúsenejších, čo sa prejaví na zvýšenej kvalite vzdelávania poskytovaného dospelej populácii v nitrianskom regióne. Zvýšenie kvality vidíme hlavne v možnosti inovácie výučbových programov a schopnosti flexibilnejšie reagovať na špecializované potreby našich študentov (napr. odborný jazyk, jazyky iné než angličtina). Výsledkom projektu GROW Responsibly bude vzdelanejší, motivovanejší, lojálnejší učiteľ, ktorý bude dlhodobo zodpovednejšie a s vyššou odbornosťou napomáhať rastu svojich študentov.
Koordinátor:Vages-grow, n.o.
Nitra