Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávajme sa, aby sme lepšie vzdelávali
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA104-046208
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:40804 €
Sumár projektu:Cieľom nášho projektu je prostredníctvom širokej palety školení a tréningov na jednej strane a pracovnými stážami na druhej, zlepšiť úroveň kompetencií zamestnancov našej organizácie na viacerých úrovniach vzdelávania dospelých. V rámci projektu sa zameriavame na rozvoj kompetencií zamestnancov priamo zodpovedných za vzdelávanie dospelých vo všetkých oblastiach vzdelávania, ktorým sa organizácia venuje - od komplexného vzdelávania dospelých vo vylúčených komunitách napríklad s cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť členov týchto komunít, či zvýšiť ich šance na uplatnenie sa na trhu práce, po vzdelávanie dospelých v súvislosti s výzvami, ktoré prináša čoraz rýchlejšie sa meniaca spoločnosť a ekonomika na národnej, medzinárodnej aj globálnej úrovni. Na strane druhej však projektom podporujeme aj rozvoj kompetencií tej časti našich zamestnancov, ktorí sú súčasťou strategického rozvoja organizácie a jej jednotlivých oddelení pôsobiacich vo vzdelávaní dospelej populácie. Vo výsledku dokážeme vďaka projektu realizovať väčšie množstvo opäť o čosi kvalitnejších aktivít a prispejeme tým okrem iného k zlepšeniu kvality života a vyhliadok prijímateľov nášho vzdelávania. V rámci širšieho dlhodobého dopadu projektu smerujeme k uznávaniu kompetencií a vzdelávacích výsledkov našich aktivít a ich výsledkov v internom aj externom prostredí organizácie a vôbec k zvýšeniu kredibility vzdelávania dospelých v širšom zmysle slova. K tomu by malo priamo prispieť jednak rozšírenie kompetencií interných kapacít organizácie, ale zároveň aj zefektívnenie riadenia a vzájomného zdieľania a spolupráce. V neposlednom rade projekt prinesie aj špecifickú európsku pridanú hodnotu, ktorú získame prepojením nadobudnutého know-how s tým, ktorým už organizácia disponuje. Vďaka tomu vznikne v rámci organizácie unikátna zmes kompetencií s vyššou pridanou hodnotou prenosná aj v rámci našich nadnárodných aktivít aj do zahraničia v rámci EÚ a v špecifických prípadoch aj mimo tohto zoskupenia.
Koordinátor:Človek v ohrození, n.o.
Bratislava