Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoznávanie Národnej knižnice Českej republiky
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA104-046209
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4190 €
Sumár projektu:Projekt Spoznávanie Národnej knižnice Českej republiky je zameraný na hospitáciu/job shadowing v danej knižnici a jej jednotlivých oddeleniach a pracoviskách - hlavné sídlo Národnej knižnice Českej republiky - Klementinum, Slovanská knižnica pri NK ČR, Archív národnej knižnice, ďalšie pracovisko - Hostivař. Projekt zahŕňa jednu mobilitu pre dvoch účastníkov, ktorá by trvala 14 dní vrátane 2 dní potrebných na cestu. Prijímajúca organizácia by bola Národná knižnica Českej republiky, ktorá sídli v Prahe. Organizácia žiadajúca o grant je Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou. Nakoľko má NK ČR viacero oddelení a pracovísk, v ktorých sa organizuje veľké množstvo vzdelávacích podujatí a akcií, ktoré sa niekedy navzájom časovo prelínajú, je potrebné, aby sa mobility zúčastnili dvaja zamestnanci vysielajúcej organizácie. Jeden účastník vzdelávacieho pobytu by sa tak zúčastnil jedného podujatia na jednom pracovisku, kým druhý účastník by sa mohol zúčastniť podujatia v inom pracovisku. Vzniká tak možnosť účasti na čo najväčšom počte vzdelávacích podujatí, čo je prínosom ako pre účastníkov zahraničného pobytu, tak aj pre vysielajúcu organizáciu. Zamestnanci, ktorí budú vybraní pre mobilitu, sú knižnično-informační pracovníci Hornozemplínskej knižnice. Okrem základných knižnično-informačných služieb je náplňou ich práce aj realizovanie kultúrno-spoločenských, vzdelávacích a voľnočasových aktivít a podujatí pre rôzne cieľové skupiny. Týmto projektom chceme skvalitniť služby a úroveň vzdelávacích podujatí určených pre dospelých ľudí. Požadovaným cieľom job shadowingu je priniesť si zo zahraničného pobytu inšpiráciu, motiváciu a množstvo nových nápadov a tém pre tvorbu a spôsob organizácie vzdelávacích podujatí. Chceme zvýšiť počet účastníkov podujatí, ako aj návštevnosť našej knižnice. Zámerom je pozdvihnúť úroveň vzdelanosti v našom regióne, vzbudiť u ľudí záujem o neustále sebazdokonaľovanie a vzdelávanie a priespieť k rozvoju kultúrneho života vo Vranove nad Topľou a okolí. Veríme, že zúčastnením sa na tomto projekte sa nám podarí dosiahnuť všetky spomínané ciele, že skvalitníme úroveň poskytovaných služieb a podujatí v našej knižnici, že vzbudíme u ľudí záujem o literatúru, vzdelanie a kultúru a že prispejeme tak k osobnostému, ako aj profesijnému rozvoju našich zamestnancov a celej organizácie.
Koordinátor:Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou