Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európska mobilita žiakov Spojenej školy Detva
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-045841
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:61054 €
Sumár projektu:V rámci podávaného projektu plánujeme zrealizovať mobility pre 28 žiakov a 4 sprevádzajúce osoby v rámci 4 turnusov stáží v rozsahu 2 – 3 týždne. Mobility sú určené pre žiakov Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy. Odborné stáže sa budú realizovať nasledovne: a) v inštitúcii OVP: 1. v SOŠ a SOUt Třemošnice pre žiakov odborov mechanik nastavovač, resp. mechanik elektrotechnik. Pôjde o dvojtýždňovú odbornú stáž zameranú na tradičné strojové obrábanie, technické kreslenie pomocou grafických systémov a programovanie CNC strojov. Stáž sa bude realizovať v priestoroch teoretického a praktického vyučovania, doplnená odbornými exkurziami v spolupracujúcich firmách. 2. v Internationaler Bund BZ Jena pre žiakov odboru obchodná akadémia, ktorí si budú počas dvojtýždňovej stáže zlepšovať vedomosti a zručnosti z administratívy, korešpondencie a štylizácii obchodných a osobných listov v nemeckom jazyku. b) v podnikoch v ČR a VB. Pôjde o odbornú stáž priamo v podnikoch, kde naši žiaci vykonávajú prax už niekoľko rokov. Partnerské organizácie majú s firmami uzatvorené zmluvy/dohody o praxi, kde sú uvedené práva a povinnosti všetkých zapojených strán. Väčšinou ide o vzdelávacie organizácie, resp. organizácie z tretieho/neziskového sektora. V každej organizácií je ustanovený zodpovedný pracovník – mentor, ktorý bude dohliadať na pokrok žiaka a dodržiavanie obsahu praxe. S podnikmi budú tiež spísané dohody o vzdelávaní a každý žiak obdrží po ukončení stáže od podniku certifikát ako aj osobný záznam ECVET. Realizovaním projektu podporíme zámery definované v stratégii internacionalizácie pre obe organizačné zložky školy. V OA podporuje projekt koncepciu čiastočne bilingválneho vyučovania a to predovšetkým prostredníctvom prepojenia obsahového a jazykového vzdelávania. V SOŠ sa vedenie dlhodobo orientuje na prepojenie vzdelávania s praxou a možnostiam implementácie duálneho vzdelávania. Projekt napĺňa stratégiu internacionalizácie v nasledovných aspektoch: - podpora viacjazyčnosti: žiaci, ktorí sa zúčastnia medzinárodných aktivít, majú predpoklady zvládnuť cudzí jazyk, lepšie komunikujú - potreba poznávať a akceptovať cudziu kultúru - podporovať európsku dimenziu: dochádza k porovnaniu a prepojeniu vzdelávacích systémov - zefektívnenie obsahu vzdelávania s dôrazom na internacionalizáciu a modernizáciu - zakomponovanie stratégie do koncepcie školy: - poskytneme žiakom medzinárodne uznateľnú kvalifikáciu formou Europassu - učiť sa jazyk pre povolanie - podporujeme získavanie jazykových skúseností žiakov v krajine, kde sa jazykom hovorí - ďalšie dopady pre žiakov: vychovávať žiakov pre trh práce orientovať sa na žiaka a jeho potreby tvorbou individuálnych jednotiek vzdelávacích výstupov ECVET - ďalšie dopady pre školu: zabezpečíme využívanie jednotného rámca pre transparentnosť kvalifikácií a spôsobilosti (Europass) a prenositeľnosť výsledkov vzdelávania prostredníctvom ECVET Realizáciou projektu napĺňame nasledovné ciele stratégie internacionalizácie: 1.1 Dlhodobým cieľom školy je upevňovať a rozširovať sieť medzinárodných partnerov za účelom zvýšenia atraktivity výchovno-vzdelávacieho procesu - formou mobilitných projektov Erasmus+ - projekt je doplnený súbežnou implementáciou ďalších projektov (Euroscola, EHP, ESF) 1.2 Operatívne ciele: 1) Zrealizovať každý rok priemerne 20 - 30 mobilít 2) Upevniť spoluprácu s doterajšími partnermi: IB Jena, Siawns Teg, SOŠ Třemošnice, SOŠ Plzeň 3) Zabezpečiť: -modernizáciu ŠkVP a obsahu vzdelávania s transferom dobrých skúseností z medzinárodných projektov -zvýšenie podielu využívania moderných technológií vo vyučovaní -prepojenie jazykového a odborného vzdelávania -lepšie uplatnenie absolventov na európskom trhu práce 1.3 Rozvíjať systém implementácie a evaluácie medzinárodných projektov: - pre prípravu a implementáciu sa zostavili projektové tímy s podporou vedenia školy 1.4 Zabezpečenie kvality medzinárodnej spolupráce: -medzinárodná spolupráca bude zabezpečená memorandom o porozumení -spolupráca s jednotlivými partnermi bude vyhodnotená formou dotazníka -kvalita medzinárodnej spolupráce sa zaistí upevňovaním kontaktov s existujúcimi partnermi a rozširovaním kontaktov s novými partnermi -všetci účastníci obdržia po ich absolvovaní certifikáty a Europassy -absolventi čiastočne bilingválneho vzdelávacieho programu budú mať túto skutočnosť zaznamenanú v dodatku k vysvedčeniu -budú vypracované dohody o vzdelávaní ECVET, kde budú zaznamenané všetky nadobudnuté vzdelávacie výstupy -všetky výstupy z medzinárodných projektov budú implementované do existujúcich a inovovaných ŠkVP Vzhľadom na skutočnosť, že stáže sa zúčastnia žiaci mladší ako 18 rokov, budú ich sprevádzať pedagogickí zamestnanci. Ich hlavnou bude sledovať priebeh praxe, predovšetkým jej obsahu, kompatibility s cieľmi a obsahom praxe predpísanej učebnými osnovami. Sprevádzajúcou osobou bude pedag.zamestnanec a bude prítomný s každým turnusom.
Koordinátor:Spojená škola
Detva